English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > poročila in publikacije
Varstvo okolja

Odpadki-poročila in publikacije

I. PODATKI O NASTALIH ODPADKIH IN RAVNANJU Z NJIMI

a. Statistično obdelani podatki o odpadkih

Za pripravo zakonodaje in politik na področju odpadkov ter za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti države, se uporabljajo statistično obdelani podatki, ki so dostopni na spletni strani SURS. Osnova za te podatke so podatki iz letnih poročil izvirnih povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov (predelovalci in odstranjevalci odpadkov).

b. Analiza podatkov o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi

V skladu z Uredbo o odpadkih se za vsako koledarsko leto pripravi analiza podatkov o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, ki temelji na podatkih iz letnih poročil izvirnih povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov (predelovalci in odstranjevalci odpadkov).

Leto 2021

Leto 2020

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

Leto 2016

II. EMBALAŽA IN ODPADNA EMBALAŽA

Podatki o embalaži in odpadni embalaži, vključno s potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk, in doseganje okoljskih ciljev po posameznih letih

Okoljski cilji predelave in recikliranja odpadne embalaže so določeni v 25. členu Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 584/21 z vsemi spremembami)

 • 2020 [pdf, 521.9 KB]
 • 2021 [pdf, 513.5 KB]

Analiza sistema ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Poročila Republike Slovenije o izvajanju Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Poročila Republike Slovenije o embalaži in odpadni embalaži, vključno s potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk (Direktiva 94/62/ES)

III. ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO)

Količina in deleži OEEO, za katere so proizvajalci in nosilci skupnega načrta zagotovili zbiranje in obdelavo

Podatki o električni in elektronski opremi (EEO) in OEEO ter okoljski cilji zbiranja in predelave OEEO po posameznih letih

 • 2020 [pdf, 456.9 KB]
 • 2021 [pdf, 445.3 KB]

Poročila Republike Slovenije o EEO in OEEO (Direktiva 2012/19/EU)

 • 2020 [pdf, 753.9 KB]
 • 2021 [pdf, 666.1 KB]

IV. KOMUNALNI ODPADKI

Podatki o komunalnih odpadkih in doseganje okoljskih ciljev po posameznih letih

Okoljski cilji priprave za ponovno uporabo, recikliranja in predelave komunalnih odpadkov ter zmanjšanja količin odloženih komunalnih odpadkov so določeni v 13. členu Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22) in 9. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 z vsemi spremembami).

 • 2020 [pdf, 506.5 KB]

Poročila Republike Slovenije o komunalnih odpadkih (Direktiva 2008/98/EC in Direktiva 1999/31/ES)

V. ODPADNE NAGROBNE SVEČE

VI. IZRABLJENA VOZILA

Podatki o izrabljenih vozilih in doseganje okoljskih ciljev po posameznih letih

 • 2021 [pdf, 432.5 KB]

Poročila Republike Slovenije o izrabljenih vozilih (Direktiva 2000/53/ES)

 • 2021 [pdf, 881.8 KB]

VII. GRADBENI ODPADKI

Poročila Republike Slovenije o gradbenih odpadkih (Direktiva 2008/98/ES)

 • 2020 [pdf, 526.5 KB]
 • 2021 [pdf, 526.7 KB]

VIII. ODPADNE BATERIJE IN AKUMULATORJI

Poročila Republike Slovenije o odpadnih baterijah in akumulatorjih (Direktiva 2006/66/ES)

 • 2020 [pdf, 1133.4 KB]
 • 2021 [pdf, 1126.2 KB]

IX. POJASNILA

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO