English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > potresi
Potresi

Potres je naravni pojav, pri katerem pride v Zemljini notranjosti do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti. Sproščena energija se razširja v obliki seizmičnega valovanja v vse smeri. Kadar potresno valovanje doseže Zemljino površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.

Večina potresov, med njimi vsi najmočnejši, nastanejo kot posledica notranje Zemljine dinamike globoko pod površjem (tektonski potresi). Zemljina trdna lupina, ki je debela okoli 100 km in se imenuje litosfera, je razlomljena na več večjih in manjših tektonskih plošč. Te se zaradi konvekcijskih tokov v astenosferi, viskozni plasti pod litosfero, stalno počasi premikajo. Med seboj se lahko razmikajo, primikajo ali drsijo druga ob drugi. Pri tem prihaja do medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Pogosto se zaradi trenja gibanje plošč ustavi in v kamninah se pričnejo kopičiti napetosti. Ko te napetosti presežejo strižno trdnost, se sprostijo ob nenadnem premiku, ki povzroči potres.

Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov med dejavnejša območja, saj leži na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske tektonske plošče, na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden od potresno najdejavnejših na Zemlji. Na majhnem slovenskem prostoru se stikajo tri regionalne tektonske enote: na severu in zahodu Alpe, na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi in na severovzhodu Panonski bazen. Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnih potresov so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu. Jadranska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem na severni in vzhodni strani različna premikanja. Južna in zahodna Slovenija ležita na severnem delu plošče, ki je zelo deformiran in narinjen na osrednji, manj deformiran del plošče. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med njimi do napetosti, ki so lahko vzrok za nastanek potresov. Premikanja plošč povzročajo na ozemlju Slovenije napetosti v smeri sever-jug , ki se sprošča v potresih ob prelomih severozahod-jugovzhod (dinarska smer) in severovzhod-jugozahod (prečnodinarska smer), ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod-zahod.

Iz zgodovinskih virov in v novejšem obdobju iz rednega beleženja in spremljanja potresnih pojavov lahko vidimo, da je bilo v preteklosti na naših tleh več kot 80 potresov, ki so povzročili gmotno škodo. Nekateri izmed njih so zahtevali tudi človeška življenja. Potresno najbolj nevarna območja v Sloveniji so ljubljansko, idrijsko, in krško-brežiško območje ter Zg. Posočje. Potresna žarišča nastajajo na celotnem ozemlju Slovenije, najmanj jih je na skrajnem severovzhodnem delu. Samo v 20. stoletju je nastalo pri nas 13 potresov, katerih največja intenziteta je bila ali je presegla VII. stopnjo po EMS, kar pomeni, da so povzročili večjo gmotno škodo.

Dejavnosti Agencije za okolje na področju seizmologije so:

  • neprekinjeno spremljanje in vrednotenje potresne dejavnosti na območju Slovenije in drugod
  • obveščanje o močnejših potresih
  • vzdrževanje mreže potresnih opazovalnic v Sloveniji
  • nameščanje začasnih potresnih opazovalnic ob povečani potresni aktivnosti
  • izvajanje makroseizmičnih raziskav
  • koordiniranje geoloških in geofizikalnih raziskav, povezanih s potresno dejavnostjo
  • izdelava kart potresne nevarnosti in raziskave ogroženosti
  • izdelava ocen potresne nevarnosti posameznih lokacij
  • opravljanje nalog s področja potresnega inženirstva in inženirske seizmologije
  • mednarodna izmenjava podatkov s svetovnimi seizmološkimi centri
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO