English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

14. november 2019

Podnebna izhodišča za Podnebni dogovor

V Državnem zboru danes poteka posvet z naslovom Podnebni dogovor. Na prvem panelu posveta, ki obravnava prilagajanje na podnebne spremembe, sodeluje tudi strokovnjakinja Agencija Republike Slovenije za okolje dr. Andreja Sušnik.

Na ARSO redno spremljamo stanje podnebja. Za pomoč pri odločitvah kako se prilagajati podnebnim spremembam pa smo pripravili tudi projekcije podnebja v prihodnosti. Najbolj pomembne spremembe, na katere se bodo morali prilagoditi številni sektorji v Sloveniji so naslednje:

• Temperatura zraka se je v Sloveniji od leta 1961 že dvignila za 2 °C. Rast temperature se bo nadaljevala, kar bo zelo povečalo toplotno obremenitev in vročinski stres v toplem delu leta. Vročinski valovi bodo vedno bolj pogosti in daljši, povečala se bo tudi njihova jakost. Poletno vročino pa bodo spremljale kratkotrajne intenzivne suše.

• Trend zmanjševanja padavin na zahodu, ki smo mu bili priča v zadnjih desetletjih, se bo obrnil in proti koncu stoletja pričakujemo povečanje padavin, predvsem v zimskem času. Manj bo snežnih padavin, kar bo močno povečalo tveganje za poplave v hladi polovici leta. Povečala se bo tudi jakost posameznih padavinskih dogodkov. Zaradi povečanja zimskih padavin se bo napajanje podzemnih voda na vzhodu države celo povečalo, tako da zaloge pitne vode zaradi sprememb podnebja ne bodo ogrožene.

13. november 2019

Meteorološke službe se pripravljajo na novo obdobje v napovedovanju vremena

Predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje so se v okviru priprav na novo obdobje napovedovanja vremena pridružili kolegom iz celotne Evrope in severne Afrike v Darmstadtu v Nemčiji.

Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) bo uvedla dva meteorološka satelitska sistema nove generacije. Po letu 2021 pripravlja uvedbo sistemov Meteosat tretje generacije in satelitov Polarnega sistema druge generacije.

Nove satelitske meritve bodo povečale količino kakovostnih vremenskih in podnebnih podatkov. Cilj uvedbe so hitrejša in natančnejša opozorila pred ekstremnimi vremenskimi pojavi ter izboljšanje vremenske napovedi do 10 dni vnaprej. Oba satelitska sistema bosta pomembno prispevala k spremljanju našega spreminjajočega se podnebja.

eumetsat

Povezane strani

22. oktober 2019

Usposabljanje za izvajanje presoj vplivov na okolje.

Na Agenciji Republike Slovenje za okolje smo 22. 10. 2018 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije izvedli usposabljanje za izvajanje presoje vplivov na okolje. Na ta način želimo pomagati vlagateljem, da bi z njihove strani prejeli formalno in vsebinsko popolne vloge ter tako omogočili hitrejše odločitve pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj (OVS).

Nimamo neskončno mnogo virov, zato mora okoljska zakonodaja postavljati omejitve posegom v okolje, ki je okolje nas vseh. Izobraževanje pa je namenjeno pravilnemu razumevanju stanja okolja in večanju odgovornosti, da bi razvoj in uspeh vlagatelja škodoval okolju in drugim.

Na usposabljanju je bil predstavljen postopek pridobivanja OVS in področja, kjer bi z doslednim upoštevanjem ali z izboljšavami olajšali delo vlagateljem, mnenjedajalcem in odločevalcem. Pregledali smo zasnovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije in prostorskih načrtov ter predstavili štiri postopke, ki so ob upoštevanju dejanskega stanja, ob sodelovanju strank v postopku in upoštevanju strokovnih ter pravnih nasvetov, prišli do odločitev, ki so omogočila sprejemljiv vpliv posegov na okolje.

Ob predstavitvah so udeleženci podajali mnenja, predloge in pobude, ki bodo posredovana na pristojno ministrstvo.foto

18. oktober 2019

Namestitev oznak visokih voda v Domžalah

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije, Občino Domžale in Osnovno šolo Domžale ob Kamniški Bistrici namestila 56. oznako visokih voda.

Učenci petega razreda so v kulturnem programu, ki so ga pripravili s profesoricami Lauro Čepelnik, Mirjano Tušek in Natašo Grom, opozorili, da je človeško življenje odvisno od vode, da pa je ljudje tudi ogromno, ogromno porabimo. Dve njihovi pesmi lahko preberete na fotografijah.

V.D. generalnega direktorja ARSO, mag. Lilijana Kozlovič, je izpostavila odgovornost za skrbno prostorsko načrtovanje, ki mora upoštevati dejstvo, da si bo voda občasno zase vzela prostor, ki ga imamo ljudje za svojega.

Predstavnik občine Jure Košutnik je potrdil, da je potrebno prilagajanje rabe prostora naravno-geografskim značilnostim, torej tudi visokim vodam. Za poplavno varnost občina sodeluje z državnimi institucijami pri umeščanju objektov in opredeljevanju rabe prostora v občini Domžale.

Dr. Peter Frantar (ARSO) je predstavil celotno akcijo postavljanja oznak visokih voda, Mag. Marjan Bat (ARSO) pa je opisal pretoke reke Kamniške Bistrice, ki segajo od 1 kubična metra na sekundo do 366 kubičnih metrov na sekundo.

Jani Jeraj iz Centra za zaščito in reševanje Domžale pa je opisal delo gasilcev ob poplavah.


Z nameščanjem preprostih oznak o višinah rek na objekte sporočamo kakšno moč in dinamiko imajo naše reke. Sodelovanje lokalne skupnosti pri nameščanju pa je lahko začetek vključevanja javnosti v proces odločanja o prihodnji rabi in urejanju prostora.

Akcija poteka od leta 2014. Do sedaj smo v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki namestili že preko 50 oznak - v povprečju skoraj vsak mesec eno.

Za namestitev tablice na stanovanjski objekt smo vedno pridobili soglasje lastnika objekta. S takim dovoljenjem sami prebivalci poplavno ogroženih območij pomagajo ozaveščati in prevzemati odgovornost v odnosu do voda.

Akcija ima tudi mednarodni značaj. Pri postavitvi oznak na mejnih vodotokih Muri in Sotli smo sodelovali z društvi in mednarodnimi komisijami sosednjih držav ter Podonavja.

foto

15. oktober 2019

Postavitev novih oznak visokih voda v Rogaški Slatini

Od sobote, 12. 10. 2019, javnost o poplavnih območjih vodotokov ozaveščata dve novi oznaki visokih voda.

V okviru V. mednarodne konference društva Vodna agencija z naslovom »Voda za jutri« smo ju v sodelovanju z I. OŠ Rogaška Slatina in lokalno skupnostjo postavili v občini Rogaška Slatina. Prvo smo pritrdili na most čez potok Ločnica v središču mesta, drugo pa na most čez potok Teršnica v naselju Sveti Florijan.

S postavljanjem oznak na mestih do koder se je dvignila gladina rek, obveščamo prebivalce o visokih vodah kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bolj zavedati, izobražujemo o poplavnih območjih rek in ojezeritvah kraških polj ter ozaveščamo o dejstvu, da si bo voda bolj ali manj pogosto vzela prostor zase.

vv rogaska

11. oktober 2019

Elektronski obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka

Na voljo je posodobljena elektronska verzija obrazca za začetek predhodnega postopka. Obrazec morajo izpolniti in vložiti stranke, ki za realizacijo načrtovane investicije potrebujejo sklep, ali je zanjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Obrazec je v fazi testiranja, zato vabimo uporabnike, da nam posredujete morebitne pripombe oz. predloge za izboljšanje, in sicer na elektronski naslov gp.arso@gov.si, z opisom zadeve: predhodni postopek.

Vlagatelje prosimo, da natančno izpolnite obrazec, saj se tako izognete pozivom k dopolnitvi in izgubi časa pri reševanju vloge. Zaenkrat oddajte obrazec v natisnjeni obliki in podpisani.

Če bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju, se lahko po telefonu (01 / 478 45 16) obrnete na Sektor za presojo vplivov na okolje, ki vodi predhodni postopek.

V načrtu imamo vzpostavitev sistema za vlaganje vlog z digitalnim potrdilom in podpisom, ki jih potrebuje več vlagateljev. V tem primeru smo pripravili še excelovo vlogo, ob kateri nam lahko pomagate, da bo ob prehodu na popolno digitalizacijo imela kar največjo uporabnost.

Povezane strani

11. oktober 2019

Priporočila za bolj kakovostne vloge na področju dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo zaradi optimizacije upravnih postopkov izvedli postopkovni in vsebinski pregled reševanja vlog na področju:

- Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t.i. IED naprava),
- Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za t.i. obrat SEVESO in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja,
- Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za t.i. »skupni OVD« za področja odpadkov, voda, zraka in hrupa,
- Izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode po 82. členu Zakona o varstvu okolja,
- Postopka izdaje potrdila za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov,
- Predhodnega postopka in
- Okoljevarstvenega soglasja.

Istočasno pa smo za pomoč vlagateljem v teh postopkih opisali tudi:
- kaj mora vsebovati vloga,
- najpogostejše formalne in vsebinske pomanjkljivosti vlog ter
- priporočila vlagateljem.

Podrobnejše opise posameznih postopkov najdete v prilogah.

7. oktober 2019

Vrtina P19 očiščena

Agencija Republike Slovenije za okolje je 4. 10. 2019 v Dolu pri Hrastovljah izvedla t. i. aktivacijo oziroma čiščenje vrtine P-19. V vrtini je bilo julija 2019 zaznano onesnaženje s kurilnim oljem, katerega povzročitelj ni poznan.

Aktivacija je potekala s komprimiranim zrakom. Zaradi slabih dotokov podzemne vode v vrtino in nizke prepustnosti apnencev je bilo med čiščenjem potrebno dodajanje vode. V vrtini smo prebili čep, iz nje odstranili sediment ter oprali stene.

Pri izvajanju čiščenja je vonjalo po kurilnem olju, saj je zrak, ki smo ga dovajali preko visokotlačne cevi, na dnu sapnice dvigoval vodo skozi ustje vrtine. Iztekajoča voda organoleptično ni bila onesnažena. Večje količine kurilnega olja v vrtini nismo zaznali.

Najverjetneje je vrtina pod vplivom starega bremena s kurilnim oljem, ki se nahaja nekje v bližini objekta.

Vrtina je sedaj čista in bo omogočala reprezentativno vzorčenje podzemne vode.

foto

Pripete datoteke

4. oktober 2019

Zgodnje opozarjanje na vremensko pogojene nevarnosti v jugovzhodni Evropi

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 3. in 4. oktobra potekal sestanek svetovalne skupine za podatkovno politiko v okviru projekta »Vzpostavitev sistema za zgodnje opozarjanje na mnogotere vremensko pogojene nevarnosti v jugovzhodni Evropi«.

Glavni cilj srečanja je bil doseči dogovor, ki bi omogočil izmenjavo vseh razpoložljivih meteoroloških in hidroloških podatkov med 18 državami v regiji za zgodnje opozarjanj pred vremenskimi in vodnimi ujmami. Osnutek dogovora, pripravljen v Ljubljani, bodo predvidoma podpisali predstavniki vseh držav v regiji na srečanju direktorjev državnih meteoroloških in hidroloških služb jugovzhodne Evrope, v začetku novembra v Tel-Avivu.

Projekt financira Svetovna banka, izvaja ga Svetovna meteorološka organizacija skupaj z nekaterimi državnimi meteorološkimi službami, med katerimi je Slovenska.

Sestanka so se udeležili člani svetovalne skupine: direktorji državnih meteoroloških in hidroloških služb iz Avstrije, Cipra, Grčije, Hrvaške, Madžarske, Turčije in Slovenije ter predstavniki Svetovne meteorološke organizacije (WMO), Evropskega centra za srednjeročne napovedi vremena ter dveh evropskih meteoroloških gospodarskih združenj – EUMETNET in ECOMET.

foto

3. oktober 2019

Kemijsko stanje podzemne vode v letu 2018

Voda, skrita pod zemeljskim površjem, je vrednota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne cenimo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, kjer izvira ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažen občutek, da je zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode…).

Podzemna voda ima slabo samočistilno sposobnost. Onesnaženje, ki zaide vanjo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas. Zato je najpomembnejša naloga vseh nas preprečevanje vsakršnega onesnaženja, še posebej od dejstvu, da za približno 97% prebivalcev v Sloveniji podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode.

Rezultati monitoringa podzemne vode v letu 2018 so pokazali, tako kot v preteklih letih, da so bolj obremenjena vodna telesa, kjer prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, boljše kakovosti pa je podzemna voda v vodnih telesih s prevladujočo razpoklinsko ali kraško poroznostjo.

Zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti so najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije in sicer v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo. Tako smo v letu 2018 slabo kemijsko stanje določili za vodna telesa Savinjske, Dravske in Murske kotline.

Podzemna voda v Savinjski, Dravski in Murski kotlini je prekomerno obremenjena z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom in njegovim razpadlim produktom desetilatrazinom. Na nekaterih vodnih telesih smo občasno ugotovili tudi lokalno obremenjenost z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.

Posebno poglavje je v poročilu namenjeno preiskovalnim monitoringom. V letu 2018 smo v okviru monitoringa podzemne vode izvajali dva preiskovalna monitoringa in sicer:
· Preiskovalni monitoring na vodnjaku Miren,
· Analize perfluorooktansulfonske kisline.

V poročilu so prikazani tudi obsežnejši povzetki o treh preiskovalnih monitoringih:
· Črpališče Skorba - aktivnostih za preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja globljega vodonosnika Dravske kotline,
· Kemijsko stanje izvirov na ogroženem območju človeške ribice,
· Ostanki humanih in veterinarskih zdravil v podzemni vodi.

2. oktober 2019

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

ARSO je v novi odločbi Slovenskim železnicam (SŽ) dopolnil izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah. Spremenjena je pogostost monitoringa, ki jo je dodatno vezal na višino gladin podzemne vode v vrtinah. Ostala je obveznost spremljanja koncentracije mineralnih olj na izviru Rižane enkrat dnevno in opozarjanja pristojnih institucij v primeru zaznanega onesnaženja.

ARSO je tudi potrdil načrt SŽ za pripravo vrtin V-3/19, R-11 in R-14 za morebitno odstranjevanje kerozina in načrt izvedbe črpanja ter odvajanja in čiščenja izčrpane vode iz teh vrtin.

Pripete datoteke

1. oktober 2019

Meritev kakovosti zunanjega zraka v Hrastniku nekaj časa ne bo

V Hrastniku poteka prenova merilnega mesta za kakovost zunanjega zraka. Odstranili smo stari zabojnik, zato do namestitve sodobnejše mini postaje podatki meritev kakovosti zraka ne bodo na voljo.

Meritve so na cesti Novi Log ob Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnika potekale dobrih 20 let in tako bo tudi naprej. Na novi merilni postaji bomo po prenovi izvajali meritve meteoroloških parametrov in avtomatske meritve delcev PMx, ki se bodo urno objavljale na spletni strani.

Na ARSO poteka kohezijski projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje čezmernih obremenitev in analiza učinkov ukrepov za izboljšanje. V okviru projekta prenavljamo celotno državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zraka, ki je potrebna posodobitve, saj je oprema iztrošena in zastarela.

26. september 2019

Kako zmanjšati tveganje za sušo v Podonavju

Zaključek mednarodnega projekta DriDanube

Na Agenciji Republike Slovenije (ARSO) za okolje smo pred več kot tremi leti zasnovali projekt DriDanube na osnovi dejstva, da je v zadnjih desetletjih v Sloveniji ter v JV in V Evropi opazen trend povečevanja pogostosti in moči suš, tudi do razsežnosti naravnih nesreč.

Poleg pogostejših pojavov močnih suše so bila projektna izhodišča vezana tudi na problematiko njenega pomanjkljivega upravljanja. Upravljanje suše v državah regije Podonavja je namreč nezadostno, brez poenotenih in sistematičnih metod za sledenje suše in ocenjevanje njene moči, tveganja ter posledic. Pomanjkljivo je tudi sodelovanje med odločevalci, resorskimi ministrstvi, hidrološkimi in meteorološkimi službami, raziskovalnimi ustanovami. Posledično se je uvedla praksa »ad hoc« odziva na sušo. V tem kontekstu so nastali tudi rezultati projekta, kot so orodje Sušni uporabniški servis (»Drought Watch«), metodologija za oceno tveganja in posledic suše ter strategija s smernicami za učinkovitejše upravljanje s sušo.

Vsi rezultati projekta so bili že v začetku zastavljeni in tekom projekta razviti tako, da bodo učinkovito služili operativnemu delu institucij, ki se ukvarjajo s problematiko suše, ter širši javnosti. Projekt je v Sloveniji preko različnih oblik sodelovanja povezal glavne deležnike na področju upravljanja s sušo.

Ocenjujemo, da bodo v Sloveniji rezultati projekta uporabni za uvedbo politik in izvajanje dejavnosti za: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kmetijsko gozdarska zbornica, Direkcija za vode, ARSO, posredno tudi zavarovalnice, predelovalce hrane, upravljavce vodne infrastrukture …

Projekt DriDanube, št. DTP1-182-2.4, je bil sofinanciran s strani Evropske unije, INTERREG Programa transnacionalnega sodelovanja Podonavje, za obdobje 2014-2020.

dd zaključek

26. september 2019

Čiščenje vrtin na kraju nesreče v Dolu pri Hrastovljah

V tem tednu na območju Dola pri Hrastovljah izvajamo hidrogeološke raziskave. V ponedeljek 23. 9., je potekalo čiščenje in delna aktivacija vrtine V-3. V sredo, 25. 9., so izvajalci v vrtini R-14 prebili čep in jo z zrakom očistili. V četrtek 26. 9. sta bili v vrtini R-14 in R-11 vgrajeni črpalki za črpanje vode.

V prihodnjih dneh bomo izvedli drugo fazo čiščenja in aktivacije vrtine P-19. Očiščene bodo stene objekta in odstranjen sediment. V tej vrtini so bila najdena mineralna olja, ki po sestavi niso v povezavi z izlitjem kerozina, temveč kažejo na onesnaženje s kurilnim oljem. Povzročitelj tega onesnaženja ni znan.

V drugih vrtinah v zaledju izvira Rižane še naprej spremljamo gladine vode in morebitne vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi. Pogostost vzorčenja prilagajamo hidrološkim razmeram.

aktivacija vrtin zemeljvid vrtin

20. september 2019

Obisk hrvaških seizmologov

Agencijo Republike Slovenije za okolje so obiskali hrvaški seizmologi in geologi. Prišli so iz treh institucij: Fakultete za naravoslovje in matematiko, Fakultete za rudarstvo, geologijo in nafto in Hrvaške seizmološke službe.

Slovenskim kolegom so predstavili povzetek izsledkov nedavno končanega velikega projekta Velebit, in nove raziskave litosferskih struktur v Dinaridih in seizmotektonike Velebita.

Slovenski prispevek na srečanju pa je bila predstavitev izdelave hitrostnega modela SZ Dinaridov s pomočjo tomografije ter podrobnosti izdelave karte aktivnih prelomov in karte potresne nevarnosti. Predstavili so tudi delovanje pripravljenih seizmologov in uporabljeno programsko opremo.

Z delovnimi srečanji bodo redno nadaljevali, da se bodo lahko sproti seznanjali z rezultati raziskav ter učinkoviteje oblikovali meddržavno sodelovanje na področju seizmologije.

foto

13. september 2019

Začasna uvedba dodatnih meritev aromatskih spojin v vodnem zajetju Rižanskega vodovoda

Zaradi tehničnih težav z dobavo dovolj kakovostnega topila začasno ni možno določevanje mineralnih olj v tako nizkih koncentracijah kot doslej. Topila, ki je omogočalo meje določitve 0,005 mg/l, trenutno ni možno dobiti na Evropskih trgih, zato bomo začasno prisiljeni uporabljati topilo, ki omogoča mejo določitve 0,020 mg/l. Kot dodaten previdnosti ukrep bomo v tem obdobju v vzorcih iz vodnega zajetja Rižanskega vodovoda preverjali tudi možnost prisotnosti aromatskih spojin.

13. september 2019

16. september - mednarodni dan zaščite ozonske plasti

Letošnji mednarodne dan zaščite ozonske plasti izpostavlja uspešno zgodbo mednarodnih ukrepov za zaščito ozonske plasti. Mednarodna skupnost je prisluhnila opozorilom znanstvenikov. Montrealski protokol pa je dokaz, da mednarodna skupnost lahko učinkovito ukrepa, če ima tehnološke možnosti za zamenjavo okolju škodljivih snovi in so ukrepi v splošno korist.

Pripete datoteke

11. september 2019

Napovedovanje poplav, opozarjanje nanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah

Fakulteta za gradbeništvo in Agencija Republike Slovenije za okolje sta 10. 9. 2019 organizirali delavnico s predstavitvijo blaženja posledic poplav in zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Udeležencem delavnice so predstavili državno hidrološko in meteorološko službo v Sloveniji, sistem zgodnjega opozarjanja pred poplavami, ukrepanje ob poplavah, dosedanje aktivnosti ozaveščanja javnosti ter razvoj enotne metode za izračun pričakovanih letnih škod zaradi poplav. Ob sklepu so si v prostorih obeh služb ogledali, kako poteka njihovo delo in kakšni so njihovi produkti.

Delavnica je bila organizirana v okviru projekta čezmejnega sodelovanja DAREFFORT (Interreg, program Podonavje) – pobude za vzpostavitev dogovorjenih ukrepov za obvladovanje poplavne ogroženosti v povodju Donave. Projekt sofinancira Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski instrument sosedstva.

foto

6. september 2019

Prva faza čiščenja vrtnine P19 in nadaljevanje spremljanja stanja voda po nesreči v Dolu pri Hrastovljah

Dne 22. 8. 2019 smo izvedli prvo fazo čiščenja vrtine P19. Izčrpana in odstranjena je bila vsa voda, ki se je tega dne nahajala v vrtini. Ko bo naraven dotok vode večji in gladine podzemne vode višje, bomo očistilo tudi stene in odstranili sediment na dnu vrtine.

Gre za vrtino, v kateri so bila najdena mineralna olja, ki ne izvirajo iz okoljske nesreče. ARSO je odstranil onesnaženje in vzpostavil okolje za monitoring, katerega rezultati bodo lahko podlaga za ustrezne odločitve.

V tej in v drugih štirih vrtinah v zaledju izvira Rižane še naprej poteka spremljanje gladin in vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi. Pogostost vzorčenja se prilagaja hidrološkim razmeram.

Meritve na izviru Rižane se izvajajo najmanj 1x dnevno. Vse do sedaj izmerjene koncentracije mineralnih olj na izviru so manjše od 0,05 mg/l, kar je meja za dobro ekološko stanje.

Rezultate vseh meritev stalno spremlja strokovna skupina.

Lokacije monitoringa voda po nesreči vlaka

30. avgust 2019

Vabljeni, da izpolnite anketo o zadovoljstvu z delovanjem ARSO

Spoštovani,
prosimo vas, da nam s pomočjo ankete sporočite, kako doživljate delovanje Agencije Republike Slovenije za okolje.

Povratne informacije nam bodo pomagale pri oceni našega dela in pri prizadevanju za večje zadovoljstvo naših strank.

V anketi zbiramo samo odgovore in nobenih drugih podatkov.

Hvala za sodelovanje.

Povezane strani

19. avgust 2019

Preklic odsvetovanja kopanja v otroškem bazenu kopališča Žusterna

Na kopališču Žusterna je tudi v otroškem bazenu preklicano odsvetovanje kopanja.

Pripete datoteke

19. avgust 2019

ARSO zavrgel vlogo DARS za okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je prejela vlogo Direkcije za avtoceste Republike Slovenije d. d. (DARS) za podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega soglasja za gradnjo novega izven nivojskega priključka Dragomer na avtocestnem odseku Ljubljana – Vrhnika in zahodne obvoznice Brezovica.

Med postopkom je DARS zaradi spremembe posega spremenil tudi vlogo, in sicer v vlogo za izdajo novega okoljevarstvenega soglasja.

Ker je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja nepopolna, je ARSO pozval DARS k dopolnitvi. DARS je zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev vloge, čemur je ARSO ugodil.

Po drugem zaprosilu za podaljšanje roka je ARSO ugotovil, da podani razlogi za podaljšanje niso upravičeni, zato roka ni podaljšal. Zavrgel pa je tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

14. avgust 2019

Pojav prekomernega cvetenja zlato rjave alge na Blejskem jezeru

Ob vzorčenju Blejskega jezera so biologi opazili "cvetenje" zlato rjave planktonske alge Dinobryon sertularia, ki se je prekomerno razmnožila zaradi zanjo ugodnih vremenski pogojev in optimalnih fizikalno kemijskih razmer v vodi. Cvetenje alge se opazi kot rjavo obarvana področja na mestih, kjer voda miruje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da se ljudje pri vodnih aktivnostih na jezeru izogibajo področjem z vidno prisotnostjo alg. Po kopanju se priporoča tuširanje. V primeru alergijskih reakcij (draženje kože, sluznic, oteženo dihanje ... ) naj poiščejo zdravniško pomoč.

13. avgust 2019

Delni preklic odsvetovanja kopanja na kopališču Žusterna

Kakovost kopalnih voda v Žusterni je zaradi izvedenih ukrepov Komunale Marjetica izboljšana, zato na označenem delu kopališča odsvetovanje kopanja več ne velja.

Na delu kopališča, ki vključuje otroški bazen, pa iz previdnosti odsvetovanje kopanja do nadaljnjega še velja zaradi neposredne bližine meteornega iztoka.

Pripete datoteke

12. avgust 2019

ARSO zavrnil vlogo podjetja Krasoprema d. o. o.

ARSO je po pregledu vloge podjetja Krasoprema d. o. o. v likvidaciji za sanacijo in zasip kraške vrtače ter ureditev igrišč za odbojko in košarko ob proizvodni hali Krasoprema d. o. o. v Dutovljah ugotovil, da nameravani poseg ni sprejemljiv za okolje in da okoljevarstvenega soglasja ne more izdati, ker so tla kraške vrtače, ki je predvidena za zasutje, že sedaj prekomerno onesnažena. Investitor ni izkazal, da zaradi nameravanega posega ne bo dodatnega poslabšanja stanja tal in onesnaževanja podtalnice ter vodnih virov.

Investitor namerava izvesti zemeljska dela z zasipavanjem obstoječe kraške vrtače na površini 11.485 m2 za potrebe izgradnje dveh igrišč na izravnanih tleh. Maksimalna višina zasipavanja bo znašala 24,50 m. V globel namerava vnesti do 86.500 m3 zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine oziroma polnila pri gradnji objektov (ustrezno predelanih gradbenih odpadkov).

Investitor je sicer izjavil, da bo gradbene odpadke pred pričetkom vnosa odstranil, dejansko pa mora to storiti preden se izda dovoljenje in predložiti dokazila, da je dejansko odstranil nelegalno odložene odpadke in izdelal kemijsko analizo, ki dokazuje, da tla vrtače niso čezmerno onesnažena.

8. avgust 2019

Kako do boljšega upravljanja suše

Dostop so satelitskega prikazovalnika suše in video o projektu DriDanube

Eden glavnih ciljev projekta DriDanube je okrepiti ozaveščenost o suši kot pojavu, ki presega nacionalno raven, in o možnostih, da sušo zaznamo ter odreagiramo že v zgodnjih fazah, preden pride do ekstremnih razmer.

V samo dveh letih in pol so partnerji DriDanube projekta z ARSO, kot vodilnim partnerjem, dosegli pomembne rezultate:

- razvito je bilo novo orodje za spremljanja suše – Sušni uporabniški servis (povezava) - ki pokriva celotno Podonavsko regijo,
- vzpostavljena je bila nova mreža 800 aktivnih poročevalcev o suši,
- vzpostavlja se strategija za odziv na suše in optimalen model za upravljanje suše.

sus

8. avgust 2019

Ponovno odsvetovanje kopanja v kopališču Žusterna

Glede na zadnje rezultate vzorčenja z dne 7.8.2019 je po mnenju NIJZ kopanje v kopališču Žusterna ponovno odsvetovano.

Pripete datoteke

7. avgust 2019

Preklic ukrepa odsvetovanja kopanja od Žusterne do vključno mandrača Moleta

Na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode na kopališču Žusterna, iztoku meteornega kanala in kopalnega območja med izlivom kanala in mandračem Moletom ni več razlogov za odsvetovanje kopanja v morski vodi na omenjenem območju.

Nadzor vode na področju Žusterne se bo v naslednjih dnevih še naprej nadaljeval in v primeru povišanih vrednosti indikatorjev onesnaženja bomo ustrezno ukrepali z namenom, da se zaščiti zdravje kopalcev. Hkrati pa opozarjamo, da voda v samem iztoku meteornega kanala ni primerna za kopanje, kar bo ustrezno označeno.

Pripete datoteke

7. avgust 2019

Operativna skupina za izvedbo ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja RVK nadaljuje z delom

Danes se je sestala Operativna skupina za izvedbo ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja RVK.

Člani skupine so pregledali izvajanje četrte dopolnilne odločbe, v kateri je ARSO Slovenskem železnicam določil lokacijo, pogostost in način spremljanja morebitnega onesnaženja voda s kerozinom in pripravo načrta sanacije, če bi zaznali onesnaženje.

Povzročitelj nesreče izvaja naloge, določene v odločbi.

Pooblaščeni in akreditirani izvajalci meritev redno poročajo o analizah odvzetih vzorcev na vrtinah. Te rezultate spremljata poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano in Slovenskih železnic tudi Geološki zavod Slovenije in ARSO.

ARSO bo javnost še naprej seznanjal z aktualnimi informacijami o stanju preko svoje spletne strani. Če bodo vzorci pokazali prisotnost onesnaževal, bo povzročitelj izvedel predvidene ukrepe za omejitev širjenja in obvladovanja oblaka kerozina, javnost pa bo o tem obveščena. Izvedeni bodo tudi vsi potrebni ukrepi za varovanje vira pitne vode za obalo.

Če onesnaževala ne bodo zaznana, ostajajo merodajni podatki, ki so objavljeni nazadnje.

6. avgust 2019

Odsvetovano kopanje od Žusterne do vključno kopališča Mandrač Molet

6. 8. 2019

Zaradi večkratnega povečanja števila bakterij Ecoli za iztoku v Žusterni še vedno odsvetujemo kopanje v kopališču Žusterna ter na odseku od kopališča Žusterna do vključno Mandrača Molet.

Pripete datoteke

5. avgust 2019

Odsvetovano kopanje od Žusterne do vključno kopališča Mandrač Molet

Glede na rezultate kakovosti kopalne vode v območju Žusterne v Kopru do nadaljnjega odsvetujemo kopanje, in sicer v kopališču Žusterna ter na odseku od kopališča Žusterna do vključno Mandrača Molet.

Pripete datoteke

4. avgust 2019

Odsvetovano kopanje od Žusterne do vključno kopališča Mandrač Molet

Glede na dobljene rezultate kakovosti kopalne vode v območju Žusterne v Kopru še vedno odsvetujemo kopanje, in sicer v kopališču Žusterna ter na odseku od kopališča Žusterna do vključno kopališča Mandrača Molet.

Pripete datoteke

3. avgust 2019

Kopanje na kopališčih Žusterna in Mandrač Molet še naprej odsvetovano

Objavljamo delne rezultate o kakovosti kopalnih voda v Žusterni in kopališču Mandrač Molet. Delne zato, ker se bakterija Escherichia coli razvija hitreje kot Intestinalni enterokoki in podatkov za to bakterijo še nimamo. Dobili jih bomo predvidoma 4. avgusta.

Za 5x so presežene vrednosti bakterije E. coli za kopalne vode na izlivu kanala v morje, na samih kopališčih pa ne. Vendar zaradi previdnosti, pa tudi zaradi vonja po fekalijah, ki je bil prisoten ob današnjem vzorčenju, še naprej odsvetujemo kopanje na kopališčih v Žusterni in Mandrač Molet.

Pripete datoteke

2. avgust 2019

Odsvetovano kopanje v Žusterni v Kopru

Zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja med kopališčem Žusterna in med kopalnim območjem Žusterna - Autokamp Jadranka v Kopru Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Nacionalni institut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje v morju na kopališču v Žusterni in na Mandraču Molet. 

ARSO je pozval Komunalo Koper, da preveri stanje kanalizacijskega sistema v zaledju kopalne vode in odpravi vir onesnaženja.

V prihodnje bomo dnevno spremljal stanje kopalnih voda na obeh lokacijah in objavljali rezultate analiz.

zusterna

1. avgust 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

1. 8. 2019

V zadnjih 24 urah na območju nesreče ni bilo padavin.

Napoved:

V četrtek je manjša verjetnost pojava neviht, lahko pade do 5 l/m2 padavin.

V petek popoldne in zvečer bodo pogoste plohe in nevihte. Ocena količine
padavin je od 10 do 40 l/m2.

V soboto je verjetnost za padavine na tem območju majhna.

Na vrtinah v zaledju črpališč Rižanskega vodovoda še vedno poteka monitoring vsebnosti mineralnih olj, da se zazna morebitno onesnaženje s kerozinom, preden bi le-ta dosegel črpališča. Zaenkrat kerozina v vrtinah nismo zaznali.

Na vrtini P-19 pa se je po padavinah pojavilo mineralno olje, za katerega so nadaljnje preiskave pokazale, da ni kerozin. Ker se je olje pojavilo le na eni vrtini, sklepamo, da gre za lokalno onesnaženje manjšega obsega. Koncentracije mineralnih olj v tej vrtini upadajo.

31. julij 2019

Nadaljevanje preprečevanja širitve onesnaženja in varnost prebivalcev s poudarkom na varovanju vira pitne vode za Obalo

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

Koordinacijska skupina, ki je takoj po nesreči vlaka pri Hrastovljah usklajevala preprečevalne ukrepe za širitev onesnaženja, je imela štiri glavne naloge:

1. Vzpostavitev ustreznega monitoringa, na podlagi katerega je mogoče pravočasno preprečiti onesnaženje pitne vode.
2. Izvedbo čim bolj učinkovitih preprečevalnih ukrepov na kraju nesreče, da bi zmanjšanji vpliva na okolje in pitno vodo.
3. Preučitev možnih načinov za odstranitev kerozina, ki je iztekel v okolje in ga ni bilo mogoče odstraniti z ukrepi na kraju izrednega dogodka.
4. Iskanje nadomestnih virov pitne vode, ki bi lahko v primeru onesnaženja vodnega vira Rižanskega vodovoda zagotovili nemoteno oskrbo vseh obalnih občin s pitno vodo.

Skupno so sestavljali predstavniki Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Slovenske železnice, Direkcija Republike Slovenije za vode, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Geološki zavod Slovenije, Inštitut za raziskovanje krasa, Rižanski vodovod Koper, Petrol d. o. o., Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter Uprava za zaščito in reševanje.

Skupina je skrbela, da so ukrepi po nesreči vlaka dejansko zagotavljali preprečevanje širitve onesnaženja in varnost prebivalcev s poudarkom na varovanju vira pitne vode za Obalo.

Da bi zagotovili to varnost še naprej, je ARSO Slovenskim železnicam izdal dopolnilno odločbo, v kateri določa lokacijo, pogostost in način spremljanja morebitnega onesnaženja voda s kerozinom in pripravo načrtov sanacije, če bi zaznali onesnaženje.

Pripete datoteke

30. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

30. 7. 2019

Podatki današnjih analiz kažejo, da je voda v vrtini P-19 onesnažena z mineralnimi olji. Da bi lahko določili natančno sestavo olj, smo odvzete vzorce posredovali na dodatno analizo.

Na vseh drugih merilnih mestih je vsebnost mineralnih olj pod mej določljivosti.

Rižanski vodovod Koper redno spremlja vrednost mineralnih olj pred črpališčem. V primeru preseženih vrednosti ima vodovod dovolj časa, da zapre dotok onesnažene vode v vodovodno omrežje in prepreči onesnaženje vodovodnega sistema.

Pripete datoteke

29. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

29. 7. 2019

V zadnjih 24 urah je v Dolu pri Hrastovljah padlo 24.7, v Kubedu 26, na Slavniku pa 29 l/m2 padavin.

Danes lahko predvsem dopoldne še pade majhna količina padavin (0-3 l/m2). Jutri in v sredo popoldne obstaja manjša možnost lokalnih neviht. V četrtek se možnost krajevnih padavin nekoliko poveča, količina pa predvidoma ne bo velika.

Pretok Rižane je v noči na ponedeljek, 29. 7., ponoči dosegel 2,2 m3/s, trenutno pa znaša 1,5 m3/s in se počasi zmanjšuje. Danes in v prihodnjih dneh bo njen pretok predvidoma počasi upadal, ob pojavu neviht pa je možno tudi ponovno prehodno naraščanje do okoli 3 m3/s.

Na vseh lokacija spremljanja kakovosti voda je vsebnost mineralnih olj pod mej določljivosti. Tudi v vrtini P-19, kjer so bila 15. 7. zaznana mineralna olja, je vsebnost olj padla pod mejo določljivosti, torej mineralna olja niso bila prisotna.

Pripete datoteke

26. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (26. 7. 2019)

V vrtini P-19 so bile danes (26. 7.) v primerjavi s prejšnjimi dnevi, zaznane nižje vrednosti koncentracije mineralnih olj.

Ugotovljeno je bilo onesnaženje v koncentraciji 0,012 mg/l (prvi zajem) in 0,014 mg/l (drugi zajem).

Rezultati na drugih vrtinah ne kažejo onesnaženja.

Pripete datoteke

25. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (24. 7. 2019)

Vrednosti koncentracij mineralnih olj, ki so bila zaznana v vrtini P-19, so 24. 7. v prvem zajemu in drugem zajemu znašala 0,3 mg/l. Na tej vrtini se trenutno vzorčenja izvajajo vsak drugi dan.


Vzorci odvzeti na ostalih merilnih mestih ne kažejo onesnaženja

Pripete datoteke

24. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Izjava za javnost operativne skupine za izvedbo ukrepov zavarovanja vodnega zajetja rižanskega vodovoda Koper


Operativna skupina za izvedbo ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja RVK se je na današnjem sestanku seznanila z izvedenimi ukrepi v povezavi z izdelavo nove vrtine V-3. Vrtina V-3 je bila izvrtana do globine 150 m, kar naj bi bilo pod nivojem izvira Rižane, vendar v njej ni podzemne vode. Po napovedih hidrogeologov bo vrtina primerna za izvajanje meritev ali črpanja onesnažene podzemne vode v primeru večjih količin padavin.

Vsebnosti mineralnih olj v vzorcih na vrtini P-19 se bistveno ne spreminjajo več, na ostalih merilnih mestih pa odvzeti vzorci ne kažejo onesnaženja.

Operativna skupina se je seznanila tudi z izvajanjem monitoringa na zalednih objektih izvira Rižane. Sprejeta je odločitev, da RVK poda informacije o teh objektih, ker so pomembni z vidika medsebojne povezanosti in hidravličnega napovedovanja gibanja mineralnih olj.

Ker je vrtina P-37, ki jo RVK uporablja za meritve nivoja podzemne vode, neposredno povezana z enim od črpališč RVK, se bo preverilo ali se lahko ta vrtina uporablja tudi za izvajanje monitoringa.

Oblak kerozina se ni premaknil, stanje pa se spremlja še naprej.

23. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (22. 7. 2019)

Vrednosti koncentracij mineralnih olj, ki so bila zaznana v vrtini P-19, 22. 7. znašajo v prvem zajemu 0,2 mg/l, v drugem zajemu pa so se vrednosti znižale na 0,7 mg/l.


Vzorci odvzeti na ostalih merilnih mestih ne kažejo onesnaženja

Pripete datoteke

22. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (20. in 21. 7. 2019)

Vrednosti koncentracij mineralnih olj, ki so bila zaznana v vrtini P-19, so v soboto, 20. 7. znašale v prvem zajemu 0,5 mg/l, v drugem zajemu pa so bile nekoliko višje in sicer 3,0 mg/l.

V nedeljo, 21. 7. je bila ugotovljena vrednost v prvem zajemu 0,5 mg/l, v drugem pa 0,8 mg/l.

Vzorci odvzeti na ostalih merilnih mestih ne kažejo onesnaženja.

Pripete datoteke

19. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (19. 7. 2019)

V vrtini P-19 so bile danes (19. 7.) v primerjavi s prejšnjimi dnevi, zaznane nižje vrednosti koncentracije mineralnih olj.

Ugotovljeno je bilo onesnaženje v koncentraciji 0,5 mg/l (prvi zajem) in 1,9 mg/l (drugi zajem).

Rezultati na drugih vrtinah ne kažejo onesnaženja.

Pripete datoteke

18. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (18. 7. 2019)

Analize vzorčenja, ki so bile opravljene danes, 18. 7. 2019, so potrdile onesnaženje z mineralnimi olji na opazovalni vrtini P-19. Ugotovljeno je bilo onesnaženje v koncentraciji 2,6 mg/l (prvi zajem) in 2,5 mg/l (drugi zajem).

Rezultati na drugih vrtinah ne kažejo onesnaženja.

Pripete datoteke

18. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

18. 7. 2019

Izjava za javnost operativne skupine za izvedbo ukrepov zavarovanja vodnega zajetja Rižanskega vodovoda KoperVzorčenje podzemne vode za ugotavljanje vsebnosti mineralnih olj trenutno poteka na šestih lokacijah z namenom, da bi pravočasno zaznali širjenje onesnaženja proti viru pitne vode in pravočasno sprejeli ustrezne ukrepe.

15. 7. 2019 ob izvajanju rednega organoleptičnega monitoringa na mineralna olja v vrtini P 19, ki se nahaja pod železniškim nasipom v strugi potoka Peculič (pritok Hrastoveljskega potoka) na robu vasi Dol pri Hrastovljah, 3 km od izvira reke Rižane, je bil zaznan vonj po mineralnem olju zato, so bili po vnaprej dogovorjenem scenariju vzeti vzorci za dodatne analize, s ciljem zaščite pitne vode. V vzorcih je bila ugotovljena vsebnost 9,9 miligramov/l in 16,1 mineralnih olj. 16. 7. so bile ugotovljene vrednosti 2,9 in 4,3, dne 17. 7. pa 4,5 in 2,8 miligram na liter.

Istega dne smo naročili primerjalno analizo, da ugotovimo ali gre za isto mineralno olje (ali gre za kerozin) ki se je prevažalo v cisterni, ki je bila udeležena v železniški nesreči. Na podlagi pridobljenih rezultatov, domnevamo, da gre v vrtini P-19 za drug vir onesnaženja z mineralnimi olji. Izbrana analizna metoda omogoča zaznavo obeh vrst onesnaženja in pravočasno ukrepanje za zaščito vodooskrbe.

Ker gre za mineralno olje, ki je zdravju škodljivo in ne sme doseči vodnega vira, se s pristojnimi službami dogovarjamo za izvedbo ukrepov, potrebnih za zmanjšanje in odstranitev vira onesnaženja. Ker pa v tem trenutku povzročitelj ni znan, bomo dogodek naznanili pristojnim organom.

Poudarjamo, da voda pred vodooskrbnim sistemom ni onesnažena z mineralnimi olji. V veljavi ostajajo vsi ukrepi, ki so bili sprejeti ob izrednem dogodku.

18. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Rezultati analize vzorcev (18. 7. 2019)

Analize vzorčenja, ki so bile opravljene danes, tj. 18. 7. 2019, so potrdile onesnaženje z mineralnimi olji na opazovalni vrtini P-19. Ugotovljeno je bilo onesnaženje v koncentraciji 2,6 mg/l (prvi zajem) in 2,5 mg/l (drugi zajem).

Rezultati na drugih vrtinah ne kažejo onesnaženja.

Podrobni rezultati so razvidni v priloženi preglednici.


Pripete datoteke

17. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

17. 7. 2019

Agencija RS za okolje (ARSO) dnevno izvaja monitoring podzemne vode na vodnjakih in vrtinah dolvodno od kraja izlitja do izvira Rižane. Analize vzorčenja z dne 15. 7. 2019 so potrdile onesnaženje na dveh opazovalnih vrtinah. Rezultati so pokazali prisotnost mineralnih olj v vodonosniku. Povezava z razlitjem kerozina še ni potrjena, zato so podatki analiz zgolj informativne narave. Prav tako onesnaženje ni doseglo vodnih virov pitne vode.

Na osnovi ugotovljenega ARSO nadaljuje s spremljanjem stanja podzemne vode na obstoječih vrtinah in vodnih virih pitne vode. Rezultati vzorčenja z dne 16. 7. 2019 so potrdili onesnaženje z mineralnimi olji v opazovalni vrtini P-19. Izmerjena je bila vrednost 3,6 mg/l. Na ostalih vzorčnih mestih onesnaženje z mineralnimi olji ni bilo ugotovljeno.

ARSO bo nadaljeval s spremljanjem stanja voda na obravnavanem območju.

16. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

16. 7. 2019

ARSO dnevno izvaja monitoring na vseh vodnjakih in vrtinah dolvodno od kraja izlitja do izvira Rižane. Včeraj, dne 15. 7. 2019, se je na dveh opazovalnih vrtinah zaznal vonj po mineralnih oljih, analiza je potrdila onesnaženje. Na podlagi analiz, ki jih izvaja NLZOH Koper, je bilo na opazovalni vrtini P-19 ugotovljeno onesnaženje v koncentraciji 13mg/l, na opazovalni vrtini R-14 pa 37 µg/l. Onesnaženje ni doseglo vodnega vira pitne vode. O tem je bil obveščen RVK Koper in vsi člani operativne skupine.

Na podlagi teh ugotovitev ARSO izvaja dodatni monitoring še na štirih opazovalnih vrtinah z namenom ugotovitve hitrosti širjenja kerozina in določitve njegove dejanske lokacije. Prav tako je RVK takoj pristopil k pogostejšem vzorčenju in analizi vode na izviru Rižane in na črpališču Podračje na vodnjaku R-13. Rezultati doslej preiskanih vzorcev na prisotnost mineralnih olj ne kažejo onesnaženja.

Danes zjutraj se je operativna skupina sestala neposredno na terenu z namenom, da se je seznanila s položajem in lastnostmi posameznih vrtin in si jih ogledala na terenu. Na sestanku so bile obravnavane potencialne lokacije in način izvajanja črpanja onesnaženja iz vrtin. Glede na geološke značilnosti terena sta se kot potencialno primerni izkazali dve lokaciji, za kateri ima operativna skupina že določene logistične in tehnološke postopke ter zadolžitve za pričetek črpanja. Odločitev o pričetku črpanja na posamezni opazovalni vrtini bo sprejeta na podlagi rezultatov monitoringa.

Za primer morebitnega onesnaženja površinskih vodotokov je izvajalec službe čiščenja celinskih voda že postavil pregrade (baraže) in pivnike za zadrževanje morebitnega onesnaženja. Interventna ekipa je v pripravljenosti za posredovanje.

Ves čas je oskrba s pitno vodo na celotnem območju obalnih občin varna in pod nadzorom. Rižanski vodovod Koper odjemalce kljub vsemu poziva k racionalni rabi vode.

12. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

12. 7. 2019

Na območju nesreče vlaka pri Hrastovljah je v noči na 12. julij padlo 0,3 litre dežja na kvadratni meter.

Na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane) do danes ni bilo zaznano onesnaženje.

Danes so na lokaciji, na kateri je - po dozdajšnjem poznavanju nepredvidljivega kraškega podzemlja - najverjetneje pričakovati vpliv onesnaženja, pričeli z vrtanjem vrtine, ki bi poleg zaznave morebitnega onesnaženja omogočala izčrpavanje onesnažene snovi.

10. julij 2019

Vse o kopalnih vodah

ARSO je na interaktivni karti kopalnih voda, primerni tudi za uporabo na mobilnih telefonih, objavil podatke o kopalnih vodah. Uporabnik na enostaven način izve za kakovost vode in njeno temperaturo.

ARSO spremlja kakovost vode na vseh 48 uradnih kopalnih vodah v Sloveniji. Večina teh mest je v bližini vsaj ene od 170 postaj za merjenje temperature površinskih voda.

Ustreznost vode za kopanje ugotavljamo z merjenjem dveh bakterij (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja. Meritve mikrobiološke kakovosti izvajamo vsakih 14 dni. Stanje ustreznosti ugotavljamo glede na skladnost s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kakovosti kopalnih voda spremljajmo skladno z Evropsko kopalno direktivo.

Objavljena različica karte je poskusna.

V pomoč kopalcem objavljamo na naši spletni strani tudi nekaj priporočil za varno kopanje.

karta kopalnih voda

10. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

10. 7. 2019

Na območju nesreče vlaka pri Hrastovljah je v noči na 10. julij padlo 3,2 litre dežja na kvadratni meter. Do danes ni bilo zaznano onesnaženje na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane).

Geološki zavod, Slovenske železnice, Rižanski vodovod in ARSO so zakoličili lokacijo za novo vrtino. V pripravi je izdelava rudarskega načrta za vrtino. Ob dozdajšnjem poznavanju nepredvidljivega kraškega podzemlja je najverjetneje na tej lokaciji pričakovati vpliv onesnaženja. Poleg zaznave morebitnega onesnaženja bo vrtina omogočala izčrpavanje onesnažene snovi.

9. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

9. 7. 2019

Na območju nesreče vlaka pri Hrastovljah je v noči na 9. julij padlo 2 - 3 litre dežja na kvadratni meter. Tudi danes ni bilo zaznano onesnaženje na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane).

Inšpektorat za okolje in prostor je opravil ponoven pregled zaščite dna predora pred pronicanjem vode v podtalje in potrdil pravilno izvedbo.

Geološki zavod, Slovenske železnice, Rižanski vodovod in ARSO bodo na terenu izbrali optimalno mikrolokacijo za vrtino, kjer je ob poznavanju kraškega podzemlja najverjetneje pričakovati vpliv onesnaženja. Poleg zaznave morebitnega onesnaženja bo omogočala izčrpavanje onesnažene snovi.

Rižanski vodovod intenzivno nadaljuje s pripravo bazena, v katerega bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil.

Pripete datoteke

8. julij 2019

Podatki in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

8. julij 2019

Čez vikend (6. in 7. julija) je na območju nesreče vlaka pri Hrastovljah padlo 22 litrov dežja na kvadratni meter. Zaznan je bil nekoliko povišan vodostaj Rižane in vode v vodnjakih, ni pa bilo zaznano onesnaženje na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane). Rižanski vodovod je pripravljen, da ob zaznanju onesnaženja takoj zapre dotok vode v vodovodni sistem in prebivalcem dobavlja vodo iz drugih virov (Istrski vodovod).

Na kraju nesreče ob dežju ni bilo zaznanega dodatnega pronicanja vode v tla. Ob pregledu jame Podračje ni bilo najdenih sledov kerozina.

Georadarske meritve na kraju nesreče kažejo območja, kjer se nahaja tekočina (voda ali kerozin) v razpršenem stanju, lahko pa odboj odraža tudi bolj homogen del apnenca. Vsa ta območja se nahajajo nad večjimi sistemi razpok, zato je najverjetnejša razlaga, da gre za dele prepojene s tekočino (voda ali kerozin ali oboje), ki se nadaljujejo tudi v globlje ležeče sisteme razpok, česar pa z meritvami ni mogoče zaznati.

Po zbranih podatkih o količini izlitega kerozina, o vsebnosti mineralnih olj v odvzetih vzorcih onesnaženega materiala iz predora ter ob upoštevajo izgub ob rokovanju s kerozinom, je trenutna ocena, da se je v podtalje izlilo 9 tisoč litrov kerozina.

Geološki zavod je izvedel pregled vseh obstoječih vrtin na območju med nesrečo in Rižanskim vodovodom ter pripravil načrt za dodatno spremljanje gladine podzemne vode in morebitnega onesnaženja.

Odstranitev ujetega kerozina v podzemlju na kemičen ali biološki način ni priporočljiva. Do sedaj takega ukrepa še nihče ni izvedel na kraškem svetu. Tak ukrep bi lahko še dodatno ogrozili vire pitne vode.
Geološki zavod bo pripravil načrt za novo vrtnino na lokaciji, kjer je ob poznavanju kraškega podzemlja najverjetneje pričakovati vpliv onesnaženja. Poleg zaznave morebitnega onesnaženja bo omogočala izčrpavanje onesnažene snovi.

Rižanski vodovod namerava ob črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil. V tem primeru gre za obsežnejši in dolgoročen ukrep.

Pripete datoteke

6. julij 2019

Novi podatki o onesnaženju ter informacije in ukrepi po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Zaradi možnega onesnaženja vodnih virov Rižane je za zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo, v obsegu sprejemne zmogljivosti Rižanskega vodovoda, vodo ponudil Istrski vodovod v Buzetu.

Direkcija za vode in VGP Drava imata na dveh lokacijah pripravljene lovilnike mineralnih olj, v primeru da bi se iztekli kerozin pojavil na izviru Rižane.

Znane so količine in onesnaženost materiala, odstranjenega s kraja nesreče. Na podlagi podatkov bo mogoče natančno oceniti količino izteklega kerozina.

Pripete datoteke

4. julij 2019

Izvajanje ukrepov po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Slovenske železnice, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Geološki zavod Slovenije, Inštitut za raziskovanje krasa, Rižanski vodovod Koper, Petrol d.o.o., Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter Uprava za zaščito in reševanje po nesreči vlaka pri Hrastovljah spremlja stanje okolja ter koordinira izvedbo varnostnih in preventivnih ukrepov glede onesnaženja, izvaja naslednje naloge:

• ARSO izvaja monitoring na vrtinah in vodnjakih. Analize so bile do sedaj negativne.
• Slovenske železnice (SŽ) v sodelovanju z Geološkim zavodom (GeoZS) izvedejo georadarske meritve in določi lokacijo vrtine v primeru možnosti sanacije oblaka kerozina v ožjem območju pod mestom razlitja ter vse potrebno za izvedbo vrtanja.
• GeoZS, Inštitut Jožef Stefan, Rižanski vodovod (RVK) preučujejo možnost uporabe biološke in kemijske razgradnje kerozina.
• Monitoring je potrebno izvajati na vseh treh vrtinah RVK. Direkcija za vode (DRSV) z RVK in po potrebi z GeoZS pregledajo vrtine in ugotovijo, ali so v njih razpoke in pripravijo operativni načrt v primeru potrebe po odstranjevanju kerozina.
• Organolepični monitoring se izvaja na vseh vrtinah, odvzemnih mestih na vodnjakih in na prvi baraži, površinskem izviru in na globinskem črpališču. Ob upoštevanju, da se iz površinskega vira trenutno ne črpa, je potrebno pri pozitivnem organoleptičnem testu na globinskem črpališču takoj zapreti zajem ter izvesti takojšen izredni odvzem vzorcev za kemijsko analizo. O rezultatih rednih in izrednih analiz ter ugotovitvah se sproti obvešča RVK, da ta zaustavi zajem.
• DRSV in Uprava za zaščito in reševanje (UZRS) in RVK preverijo možnost zagotavljanja dodatnih vodnih virov v primeru zaustavitve zajetja v vodarni Rižana.
• RVK preučuje možnost vgradnje in uporabe filtrov z aktivnim ogljem.
• NIJZ objavi na spletni strani, da lastniki vodnjakov v primeru opaženega kerozina o tem obvestijo 112.
• ARSO preuči podatke iz tehničnega lista uporabljenih snovi pri gašenju in po potrebi predlaga dodatne ukrepe.
• ARSO preuči varnostni list za kerozin.
• ARSO pošilja redno meteorološko napoved za območje izrednega dogodka in posebej ob predvidenih nevihtah RVK, GeoZS, DRSV, VGP Drava.

2. julij 2019

Del kerozina zaenkrat ostaja ujet v kraškem podzemlju

ARSO po železniški nesreči pri Hrastovljah nadaljuje z izrednim monitoringom izvira Rižane in štirih vodnjakov, ki se nahajajo v bližini lokacije železniške nesreče.

Na nobenem od merilnih mest ni bilo zaznana prisotnost kerozina, ki očitno ostaja ujet v kraškem podzemlju. Obstaja pa tveganje, da se bo ob prvem močnejšem dežju onesnaženje razširilo do izvira Rižane.

Obstaja tudi možnost, da bo kerozin v podzemlju ostal daljše obdobje in se počasi širil v okolico. Zato bo ARSO nadaljeval z monitoringom.

2. julij 2019

Navodilo za preprečevanje onesnaženja v primeru pronicanja vode v predor na kraju železniške nesreče pri Hrastovljah

V prvi dopolnilni odločbi je ARSO SŽ odredil, da mora, v kolikor bi prišlo do pronicanja vode iz stropa ali stene predora na kraju železniške nesreče pri Hrastovljah, na razdalji 50 m na vsako stran od onesnaženega odseka zagotoviti, da se voda zajame in odvede iz predora.

ARSO je na podlagi »Poročila o spremljavi odstranjevanja onesnažene zemljine 28. 6. 2019« Geološkega zavoda Slovenije odredil podrobnejša navodila za izvedbo preprečevalnega ukrepa v primeru pronicanja vode v predor.

V času padavin, še zlasti večjih nalivov, je treba predor pregledati in oceniti, ali prihaja do pronicanja vode iz stropa ali stene na razdalji 50 m na vsako stran od onesnaženega odseka. V primeru pronicanja vode, se mora voda zajeti in odvesti iz predora.

Zagotoviti je potrebno preglede predora v njegovi celotni dolžini. S pregledi je treba natančno pregledati, ali se iz sten in stropa predora kjerkoli pojavlja vtok vode. Te preglede je treba izvesti ob prvem naslednjem dežju s količino padavin (> 7 mm/dan) in potem v času vsakega naslednjega naliva, ki je večji od predhodnih. Preglede se mora izvajati do zaključka vseh sanacijskih del.

V primeru, da pride ob nalivih do dotokov vode iz stropa ali sten predora, mora SŽ izvesti točkovne zajeme te vode in jo odpeljati po ceveh od mesta vtoka. Če gre za curljanje vode iz stropa, se pod strop pritrdi žleb, ki preusmeri curek vode v plastični jašek, postavljen ob steni predora. Iz jaška se nato pelje odvodne cevi do izhoda iz predora in se tam vodo odvede v okolje. Ker gre za dotok iz stropa ali stene nad tiri, je to neonesnažena voda in se jo lahko spusti v okolje, vendar izven predora.

1. julij 2019

Izredni monitorig ne kaže onesnaženja izvira Rižane

ARSO po nesreči vlaka pri Hrastovljah in izlitju kerozina v podtalje izvaja izredni monitoring izvira Rižane in štirih vodnjakov v zaledju izvira. Na izviru Rižane se meritve izvajajo trikrat dnevno, v vodnjakih pa enkrat dnevno.

Najnovejši rezultati kažejo, da onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov in ne izvira. Meritev indeksa mineralnih olj - 1. 7. 2019 - ki je indikativni parameter za kerozin, je bila v izviru Rižane pod mejo določljivosti, enako velja tudi za vse včerajšnje meritve v vodnjakih.

29. junij 2019

ARSO spremlja kakovost vode v zaledju izvira Rižane

ARSO je v petek, 28. 6. 2019, začel izvajati izredni monitoring podzemne vode v štirih vodnjakih, ki ležijo gorvodno od izvira Rižane. Monitoring se izvaja tudi gorvodno od vrtine Podračje, od koder Rižanski vodovod trenutno črpa pitno vodo.

Gre za preventivni spremljanje kakovosti vode, s katerim bi zaznali morebitno onesnaženje, preden bi se razširilo do črpališč pitne vode.

Meritve se do nadaljnjega izvajajo enkrat dnevno. Prvi rezultati kažejo, da onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov, vsi rezultati so pod mejo določljivosti.

V sodelovanju z Rižanskim vodovodom poteka monitoring še na samem izviru Rižane. Tudi tu onesnaženje ni detektirano. Vzorčenje se izvaja vsakih 8 ur.

29. junij 2019

Slovenske železnice odstranile onesnažen material

Slovenske železnice so pod strokovnim vodstvom Agencije Republike Slovenije za okolje izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo naloženo v dopolnilni odločbi in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode na kraju nesreče vlaka pri Hrastovljah. Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom.

V kolikor bi prišlo do pronicanja vode skozi strop ali stene predora na razdalji 50 m na vsako stran od onesnaženega odseka, bodo Slovenske železnice v skladu z usmeritvami ARSO in Geološkega zavoda Slovenije zagotovile, da se ta voda zajame in odvede iz predora.

28. junij 2019

ARSO naložil SŽ dopolnilne ukrepe za preprečevanje škode po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je danes Slovenskim železnicam (SŽ) vročila dopolnilno odločbo, s katero jim je naložila, da:

- nemudoma odstranijo onesnaženi material in tamponski material do skalne podlage na
lokaciji izrednega dogodka v predoru in zagotovijo kemijsko analizo tega materiala,
- zagotovijo preiskavo dosega onesnaženja s prečnimi izkopi čez celotni presek tamponskega materiala od boka do boka predora,
- v kolikor bi prišlo do pronicanja vode iz stropa ali stene predora na razdalji 50 m na
vsako stran od onesnaženega odseka, zagotovijo, da se voda zajame in odvede iz
predora.

Na podlagi obvestila SŽ, da bo odstranil vso vidno kontaminirano zemljino do globine, ko ne bodo več vidne sledi izteklih nevarnih snovi v tla, je ARSO v odločbi 27. 6. 2019 določil ukrepe v zvezi z ravnanjem z odpadki. Ker povzročitelj ni izvedel vseh ukrepov, je moral ARSO izdati dopolnilno odločbo.

SŽ, javni uslužbenci Geološkega zavoda Slovenije (GS), Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter ARSO so 27. 6. 2019, ko je bila ponesrečena cisterna odstranjena s kraja dogodka, izvedli ogled izkopa na kraju nesreče.

Do globine približno 0,9 m pod tiri je bil nasip iz tolčenca, pomešan z veliko premogovega prahu. Ta material ni bil videti omočen s kerozinom. Od globine 0,9 do približno 1,25 m pod tiri pa je odložen tamponski material, drobljenec različne granulacije, večinoma do 2 cm, vmes tudi večji kamni ali skale. Tampon je bil zelo zbit, ponekod sprijet kot beton. Pri odvzemu vzorca tega materiala pa se je videlo, da je močno omočen s kerozinom.

Po odstranitvi zbitega tampona v debelini približno 0,25 m se je pokazala skalna podlaga na dnu predora. Podlaga je neravna, z veliko izboklinami in vdolbinami, ki so bile zapolnjene s kerozinom. Gre za majhne luže, tako da črpanje kerozina ni izvedljivo, pač pa se ga da odstranjevati z vpijanjem.

Ocena je, da je širina dna predora oz. tampona 4,5 m, in da je omočen v debelini 10 cm, učinkovita poroznost pa 15 %, zato je možno z izkopom zemljine odstraniti vsaj še 1.350 l kerozina. Kerozin je počasi odtekal, zato ga je treba odstraniti čim prej.

Izvedba treh preiskovalnih prečnih izkopov ni bila možna, saj so bili tiri položeni in med pragovi je bilo prostor za širino lopate. Izkopi so bili narejeni le točkovno med tiri in pragovi, kar pa je bilo premalo za zanesljivo oceno, kako daleč se je razširil kerozin. Treba je izvesti presek čez celotni tampon v širini predora do skalne podlage, saj je kerozin še naprej pronical v tla.

ARSO bo na vplivnem območju nesreče, gorvodno od zajetij Rižanskega vodovoda Koper, izvajal tudi izredni monitoring podzemne vode zaradi zaščite vodnega vira, ki se uporablja za pitno vodo. V primeru, da se bo onesnaženje podzemne vode razširilo do izvira Rižane, bo ARSO vzpostavil tudi monitoring ekološkega in kemijskega stanja reke Rižane.28. junij 2019

Preprečevanje in zmanjševanje okoljske škode po nesreči vlaka pri Hrastovljah

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je Slovenskim železnicam (SŽ) po nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah naložila:

- da mora analizirati potencialno nevarne odpadke in ugotoviti, ali gre za nevaren oz. nenevaren odpadek. Rezultate analiz odpadkov mora posredovati ARSO.

- da mora nastale odpadke oddati izvajalcu, ki ima pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov. Z odpadki je treba namreč ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi okolju.

Z izvedbo ukrepov so Slovenske železnice začele takoj.

Nadzor nad kakovostjo in učinkovitostjo preprečevalnih ukrepov izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

SŽ mora ARSO omogočiti izvedbo vzorčenja na širšem območju nesreče, ki je imela za posledico onesnaženje okolja, da bo lahko nemoteno ugotavljal učinkovitost že izvedenih ukrepov.

Slovenske železnice so takoj po nesreči zaradi nevarnosti za nastanek okoljske škode obvestile Ministrstvo za okolje in prostor o vseh pomembnih dejstvih glede nastale škode in takoj pričele z izvedbo ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanja možnosti nastanka škode: prečrpavanje kerozina, odstranjevanje poškodovanih vagonov in onesnažene zemljine ter tolčenca.

28. junij 2019

Obseg monitoringa voda zaradi izlitja kerozina v Hrastovljah.

Predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Koper (NLZOH) in Rižanskega vodovoda Koper (RVK) so se odločili, da bodo izvajali monitoring na dveh merilnih mestih:

- Rižana izvir (pred obdelavo vode) ter
- vrtina Sračka Baba (Podračje).

Vzorčenje in analize izvaja RVK vsakih 8 ur. V vzorcih analizira minerala olja z metodo FTIR.

Glede na to, da ima kerozin zelo močan in značilen vonj, ki ga je moč zaznati že v koncentraciji 30 mikrogramov na liter, se vsaki dve uri preverita tudi vonj in videz vode.

V sodelovanju z poznavalci lokalnega okolja pregledujejo tudi vodnjake, gorvodno od izvira Rižane, kjer bi lahko izvedli meritve kakovosti vode.

28. junij 2019

13 držav ob Donavi bo četrtič raziskalo reko

Na Dan reke Donave, 29. junija 2019, se bo pričela četrta raziskava reke Donave v sklopu skupnega upravljanja z vodami v porečju Donave. Namen raziskave je pridobiti zanesljive in primerljive podatke o izbranih elementih stanja voda za boljši vpogled v stanje reke Donave in njenih glavnih pritokov.

Raziskava bo obsegala:
• Analize ciljnih kemijskih snovi, to je prednostnih snovi, nadzorni seznam snovi, posebna onesnaževala določena za porečje Donave, nezakonite droge, farmacevtike, organofosforne spojine.
• Uporabo novih metod za spremljanje kemijskih snovi: pasivno vzorčenje in biološke (bioassay) analize voda.
• Vrednotenje ekološkega stanja na podlagi skupno dogovorjenih metodologij za biološke elemente kakovosti: ribe, bentoške nevretenčarje, fitobentos, fitoplankton, makrofite.
• Analize zooplanktona.
• Uporabo novih metagenomskih pristopov, kot so analiza okoljske DNA v sedimentu ter DNA v organizmih za nadgradnjo trenutno veljavne metodologije za vrednotenje ekološkega stanja v skladu z Vodno direktivo.
• Mikrobiološke analize.
• Prvi skupni monitoring mikroplastike v porečju Donave z enotno metodologijo.
• Enotni sistem kodiranja vzorcev in zbiranja rezultatov analiz v enotni podatkovni bazi.
• Pripravo poročil, objav.

V raziskavi sodeluje 13 držav. Vzorčenja se bodo izvajala na 51 merilnih mestih, v Sloveniji na Savi, na merilnem mestu Jesenice na Dolenjskem. Izvedli bomo analize kemijskih snovi v vodi, organizmih in sedimentu. Vzorčenje za biološke analize bo zajemalo odvzem bentoških nevretenčarjev in fitobentosa, pri katerih bomo med drugim primerjali rezultate genetskih analiz z rezultati analiz vzorcev po trenutno veljavni metodologiji. Odvzeli bomo tudi vzorce sedimenta za genetske analize in analize radioaktivnosti.

Slovenija bo v skupni raziskavi pridobila poznavanje novih trendov na področju inovativnih metagenomskih pristopov ocenjevanja ekološkega stanja in novih metodologij za spremljanje kemijskih snovi, njihovi uporabni vrednosti in možnosti uporabe v nacionalnem spremljanju stanja voda.

24. junij 2019

Pitna voda po požaru v podjetju Fragmat ni ogrožena

Pitna voda na zajetju Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), črpališču RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in zajetju Malni ni ogrožena. Vsi rezultati meritev pri virih pitne vode, ki jih ARSO dnevno izvaja na več merilnih mestih, niso pokazali prisotnosti onesnaževal.

Lokalna civilna zaščita, ki je vse od požara v podjetju Fragmat pregledovala področje v okolici požara, je ugotovila, da se je požarna voda nabrala v kanalu za iztok meteorne vode. To pomeni, da se požarna voda ni iztekala v okolje in onesnažila podzemnih voda.

20. junij 2019

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti vode na območju Rakovega Škocjana

Glede na pridobljene podatke analiz vode in ugotovljeno prisotnost onesnaževal (stiren, benzen, PAH) v odpadnih gasilnih vodah pri gašenju požara v podjetju Fragmat sta NIJZ in ARSO v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa ZRC SAZU ugotovila, da obstaja možnost, da pride do onesnaženja pitne vode na treh virih:
- zajetje Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan),
- črpališče RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in
- zajetje Malni.

V torek, 18. 6. 2019, je bil za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 podan ukrep omejene uporabe vode. Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode je bilo danes temu ukrepu dodano priporočilo namestitve učinkovitih filtrov (z vključeno stopnjo čiščenje z aktivnim ogljem). S tem izrazito preventivnim ukrepom bo zagotovljena varnost za zdravje uporabnikov vode, saj preprečuje onesnaženje vodnega vira in vstop te vode v sistem. Gre torej za trajnejšo rešitev preprečevanja onesnaženja vode na omenjenih virih.

Za zajetje Malni izvajamo spremljanje onesnaževal v vodi, da bomo ob morebitni zaznavi takoj sprožili ustrezne ukrepe za zagotovitev oskrbe z ustrezno kakovostjo pitne vode. Rezultati dosedanjih vzorčenj (površinski tok Raka v Rakovem Škocjanu - Veliki in Mali naravni most, izviri v Kotličih, vrtina RŠ-3/94, izvir Malenščice, Cerkniščica - Dolenja vas, izviri Ljubljanice) kažejo, da so vsebnosti parametrov, ki jih lahko povežemo s požarom, pod mejo določljivosti.

Takoj po prejetju strokovne ocene Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU o hitrostih pretakanja podzemnih vodnih tokov na prizadetem območju, z razponi hitrosti ter oceno, kdaj bi onesnaženje lahko doseglo Rakov Škocjan ter vodarno Malni, bomo predlagali nadaljnje ukrepe. Ob zaznanih odstopanjih ali morebitni negotovosti bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.

NIJZ svetuje še nadaljnje upoštevanje preventivnih ukrepov:

- Upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda. Za lastnike kapnic velja, da pred padavinami preusmerijo vodo iz onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in tako preprečijo njeno onesnaženje.
- Če je do onesnaženja že prišlo, vode ne uporabljajte za pitje ali pripravo hrane.
- Opozarjamo tudi na priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.
- Priporočamo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, če še niso bile očiščene. Čiščenje izvedemo z vodo in detergentom. Če je le mogoče, onesnaženo vodo zberite in ustrezno deponirajte (po posvetu s komunalno službo).
- Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete, če jih še niste. Ostalih vrtnin in sadja pa ne uživajte do objave rezultatov analiz.
- Priporočamo, da se gibanje otrok na prostem omeji na čiste oz. očiščene in utrjene površine.
- Odsvetujemo gibanje na travi in igranje v peskovnikih, ki niso bili zaščiteni, in sicer do rezultatov analiz, ko bomo podali nadaljnja priporočila.

20. junij 2019

Voda v Rakovem Škocjanu 19. junija ni bila onesnažena

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo prejeli analize vode, odvzete 19. junija na lokacijah Rak - Veliki naravni most, Malenščica, črpališče v Malnih in Vrtina RŠ-3/94 (CŠOD Rak).

Podatki kažejo, da snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla, in bi lahko onesnažile vodo, niso bile prisotne. Vse te snovi so bile pod mejo določljivosti uporabljene analitske metode.

Vrednosti delcev v zraku so v Begunjah pri Cerknici nizke, zato smo se odločili, da 21. junija meritve z mobilno postajo ukinemo.

19. junij 2019

Voda v Rakovem Škocjanu, analizirana 17. 6. in 18. 6., ni onesnažena

Agencija Republike Slovenije za okolje je 19. 6. 2019 prejela analize vode, odvzete 17. in 18. junija iz vodotoka Rak v Rakovem Škocjanu, in iz vrtine RŠ 3/94 (odvzete 18. junija).

Podatki kažejo, da zasledovane snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla, in bi lahko onesnažile vodo, niso bile prisotne. Vse so bile pod mejo določljivosti uporabljene analitske metode.

18. junij 2019

Spremljanje kakovosti voda po požaru v podjetju Fragmat

Vse od požara v podjetju Fragmat pristojne službe opravljajo terenske preglede in stalno spremljajo situacijo v okolju. Odpadne vode, ki so nastale ob gašenju, bi lahko zaradi kraškega terena dosegle pomemben vodni vir za Postojno (Malni).

Da bi pravočasno zaznali in preprečili morebitno onesnaženje pitne vode, je ARSO vzpostavil več merilnih mest, kjer dnevno vzorči. Eno mesto je v Rakovem Škocjanu, od koder bi po predvidevanjih Instituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU morebitno onesnaženje iz Rakovega Škocjana do črpališča Malni v trenutnih hidroloških razmerah potovalo en dan in pol.

Prve analize vzorcev v Rakovem Škocjanu, odvzetih v soboto in nedeljo, 15. in 16. 6., niso pokazale onesnaženja. Jutri, 19. 6., bodo znani najnovejši rezultati analize meritev vode na opazovalnem merilnem mestu v Rakovem Škocjanu, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Če bodo analize pokazale onesnaženost vode, bo Civilna zaščita opozorila KOVOD Postojna, ki upravlja vodovod, da sprejme varnostne ukrepe za zaščito pitne vode. NIJZ bo na osnovi rezultatov po potrebi izdal nova priporočila za prebivalce.

18. 6. sta ARSO in NIJZ izdala priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.

16. junij 2019

Zrak v Begunjah pri Cerknici tak kot drugod po Sloveniji

Tudi v nedeljo, 16. junija, so koncentracije delcev v zraku v Begunjah pri Cerknici primerljive s koncentracijami, izmerjenimi drugod po Sloveniji.

15. junij 2019

Kakovost zraka v Begunjah pri Cerknici primerljiva s kakovostjo zraka drugod po Sloveniji

Podatki o kakovosti zraka, izmerjeni na mobilni postaji pri osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici, so primerljivi z vrednostmi, izmerjenimi na drugih merilnih postajah po Sloveniji.

Nadaljuje se odvzem vzorcev vode na vodotoku Rak.

14. junij 2019

Postavitev mobilne postaje za meritve kakovosti zraka v Begunjah pri Cerknici

ARSO je 14. 6. 2019 popoldne postavil mobilno postajo za meritve kakovosti zraka pri Osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici.

Z meritvami spremljamo, ali imajo posledice požara v Podskrajniku vpliv na kakovost zunanjega zraka. Spremljali bomo ravni delcev, dušikovih oksidov in ozona.

meritve zkaka

14. junij 2019

17 junij - Svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal

Dan za razmislek o suši

Suše, širjenje puščav in degradacija tal so globalni problemi, ki neposredno prizadenejo milijone ljudi. Po podatkih Združenih narodov vsako leto izgubimo 24 milijard ton rodovitne prsti, degradacija tal pa zmanjšuje bruto domači proizvod držav v razvoju do 8 % letno.

Tudi Slovenija se sooča z vse pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi sušami. Kljub škodi, ki jo te povzročajo, pa je upravljanje s sušo še vedno nezadovoljivo.

Kot odziv na vedno večjo problematiko suš v našem delu Evrope je bil leta 2006 pod okriljem UNCCD in Svetovne meteorološke organizacije ustanovljen Center za upravljanje suše v Jugovzhodni Evropi. Sedež Centra je na Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), v kateri ima organizacija UNCCD tudi svojo kontaktno točko za Slovenijo.

V okviru tega projekta smo razvili spletno orodje Drought Watch (povezava), s katerim lahko vsakodnevno spremljamo razvoj suše v Podonavju z uporabo satelitskih podatkov.

Da bi povečali odpornost družbe na sušne dogodke in izboljšanja strategije upravljanja s sušo ARSO vodi tudi mednarodni projekt »Tveganje za sušo v Podonavju« - DriDanube. Cilj projekta so nadgradnja sledenja suše v celotnem Podonavju oziroma povečanje odpornosti družbe na sušo z uporabo najnovejše tehnologije, poenoteno metodologijo za sledenje in napovedovanje suše ter strategijo odzivanja na sušo. Vabljeni, da v okviru tega projekta sodelujete v novem sistemu poročanja o posledicah suše.

Pripete datoteke

14. junij 2019

Odvzem vzorcev vode na mestu preliva požarnih voda v Podskrajniku

Predstavniki ARSO so 14. 6. 2019 dopoldne odvzeli vzorce voda ob lokaciji požara v Podskrajniku, ob prelivu požarnih voda.

S predstavniki Inštituta za raziskovanje krasa bodo – glede na smer, v kateri poteka gibanje podzemne vode - določili še druge lokacije vzorčenj podzemnih voda.

Ko bodo podatki o kakovosti voda na razpolago, jih bomo objavili.

vzorčenje

10. junij 2019

Pripravljeni na morske viharje in poplave

Poplavljanje nižje ležečih delov obale povzroča ekonomsko škodo, zmanjšuje kvaliteto življenja prebivalcev obalnih območij, ogroža kulturno dediščino in ekosisteme, povzroča škodo na infrastrukturi ter negativno vpliva na razvoj gospodarstva (ribištvo, turizem, …). Agencija Republike Slovenije za okolje izvaja projekt I-STORMS (Integrated Sea sTORm Management Strategies), s katerim želi zmanjšati negativne vplive poplavnih dogodkov na obali s pravočasnimi ter bolj učinkovitimi postopki obveščanja in ukrepanja.

V Piranu je ob Svetovnem dnevu oceanov na temo "Skupaj lahko zaščitimo in ohranimo naš ocean" potekal Dan odprtih vrat Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo. Predstavili so projekt Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju: projektno tematiko, glavne cilje projekta in orodja za napovedovanje gladine morja. Obiskovalcem so bile na voljo projektne brošure, plimske tablice za leto 2019 in letaki konzorcija ALADIN.

foto

Pripete datoteke

6. junij 2019

Kakovost voda nas kliče k odgovornemu turizmu

Stara Fužina, 6. 6. 2019.

Predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Triglavskega narodnega parka ter Turizma Bled in Turizma Bohinj so predstavili ekološko stanje Blejskega in Bohinjskega jezera ter stanje kopalnih voda in vpliv naraščajočega množičnega turizma na okolje in kakovost življenja.

Predstavili pa so tudi, kako se soočajo z izzivi, ki jih prinaša množični turizem in priporočila za trajnostno obnašanje turistov.

Bled Bohinj

Pripete datoteke

3. junij 2019

Lilijana Kozlovič - vršilka dolžnosti generalnega direktorja ARSO

Vlada je s 3. 6. 2019 imenovala mag. Lilijano Kozlovič za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je do 3. 12. 2019.

Lilijana Kozlovič je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala s področja filozofije in sociologije prava ter teorije države.

Je strokovnjakinja s področja upravnega prava in upravnega postopka, članica izpitne komisije Vrhovnega sodišča za pravniške državne izpite, bila je predavateljica na Upravni komisiji in članica izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka. Ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja in upravljanja v državni upravi.

Lilijana Kozlovič

30. maj 2019

Postavitev oznak visokih voda v Posotelju

Agencija Republike Slovenije za okolje in Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije vabita na postavitev tabel, ki označujejo najvišjo zabeleženo gladino na poplavnih območjih rek in kraških polj.

Dve oznaki bosta nameščeni v petek, 31. 5. 2019. Prva ob 10.45 v Lesičnem, v sodelovanju z Osnovno šolo Lesično in Kozjanskim parkom, druga pa ob 16.00 v Plesu, v sodelovanju s Parlamentom mladih porečja reke Save.

V soboto, 1. 6. 2019, bo postavitev oznake potekala ob 12.00 na Mostu prijateljstva v Kunšperku. Sodelovali bodo: lokalne skupnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Savska komisija in Mednarodna komisija za varstvo reke Donave, Hrvatske vode, Društvo učiteljev geografije Slovenije in hrvaški geografi.

Namen akcije nameščanja oznak visokih voda je:
- obveščanje prebivalcev o visokih vodah kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bilj zavedati,
- izobraževanje o poplavnih območjih rek in ojezeritvah kraških polj,
- ozaveščanje - spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

V okviru akcije je bilo do sedaj nameščenih več kot 50 oznak visokih voda po celotni Sloveniji.

Lokacije oznak visokih voda v Sloveniji

30. maj 2019

Dan odprtih vrat Agencije Republike Slovenije za okolje

Vabimo vas, da nas obiščete v soboto, 8. junija 2019, ko na široko odpremo vrata vsem, ki jih zanima delovanje Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Med obiskom vam bomo pokazali, kako ARSO spremlja stanje okolja z opazovanjem in napovedovanjem vremena in onesnaženosti zraka, s spremljanjem vodnih teles in napovedovanjem poplav. Seznanili vas bomo z delom seizmologov in vam pokazali umerjevalni, kemijski in biološki laboratorij ter računalniški center.

Vodeni ogledi se bodo začeli ob 8.30, 10.00 in 11.30. Glede na število prijavljenih in zanimanje za posamezne vsebine si pridržujemo pravico do prilagoditev.

Prijava je možna na elektronski naslov andrej.vuga@gov.si ali na telefonsko številko 01/478 40 27 med delavniki od 8. do 15. ure, najkasneje do četrtka, 6. junija 2019.

28. maj 2019

Predstavitev seizmologije na Vrtu eksperimentov

Nedelja, 2. junij 2019, med 10. in 18. uro, Stritarjeva ulica v Ljubljani

Vabimo vas, da v Vrtu eksperimentov v nedeljo, 2. junija 2019, med 10. in 18. uro, na Stritarjevi ulici v Ljubljani:

- zapisujete in prebirate seizmograme,
- s šestilom in ravnilom ugotovite, kdaj in kje se je potres zgodil ter kako močan je bil,
- določite čas, lokacijo in velikost potresov, ki so se zgodili pred izumom seizmometrov.

Znanstival na Vrtu eksperimentov ponuja poučno in zabavno predstavitev sicer resnih znanstvenih področij.

Vabljeni.Znanstival 2018

21. maj 2019

Dan odprtih vrat na Meteorološkem radarskem centru Pasja Ravan

Sobota, 25. maja, od 11h do 17h

Zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje bodo na razpolago za pojasnila o delovanju vremenskega radarja in meteorološke postaje. Možen bo ogled notranjosti radarske kupole in radarskega kontejnerja.

Dogodek organizira krajevna skupnost Črni Vrh nad Polhovim Gradcem.

Vabljeni.

radar

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO