English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

19. oktober 2018

Spremljanje in ocenjevanje stanja voda v porečju reke Donave

Agencija Republike Slovenije za okolje je od 16. do 18. oktobra 2018 v Ljubljani gostila strokovnjake s področja kemije in biologije držav podpisnic Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave.

Naloge delovne skupine za monitoring in ocenjevanje stanja voda so:
- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja voda v porečju Donave v skladu z Vodno direktivo,
- priprava načrta upravljanja voda za porečje Donave,
- priprava in izvedba skupnega monitoringa stanja reke Donave vsakih 6 let,
- izvedba rednega letnega spremljanja stanja voda na reprezentativni mreži merilnih mest na reki Donavi in njenih pritokih,
- poročanje o skupnem prispevku obremenitev reke Donave v Črno morje in
- izvedba medlaboratorijskih primerjalnih testov za zagotavljanje kakovosti analiz v vseh laboratorijih, ki izvajajo analize v porečju Donave.

Večina tokratnega sestanka je bila namenjena pripravi načrta za izvedbo četrte skupne raziskave reke Donave in njenih pritokov, ki se bo pričela na Dan reke Donave, 29. junija 2019, in bo obsegala:
• Analize ciljnih kemijskih snovi, ki vključujejo nove prednostne snovi ali prednostne snovi, za katere so bili določeni revidirani okoljski standardi kakovosti v Direktivi 2013/39/EU, nadzorni seznam snovi, posebna onesnaževala določena za porečje Donave, nezakonite droge, farmacevtike, organofosforne spojine.
• Uporabo novih metod za spremljanje kemijskih snovi: pasivno vzorčenje, effect based tools oz. biološke (bioassay) analize voda.
• Vrednotenje ekološkega stanja na podlagi skupno dogovorjenih metodologij za biološke elemente kakovosti: ribe, bentoške nevretenčarje, fitobentos, fitoplankton, makrofite.
• Analize zooplanktona.
• Uporabo novih metagenomskih pristopov, kot so analiza okoljske DNA (eDNA, DNA v sedimentu ter DNA v organizmih za namene nadgradnje tradicionalnega vrednotenja ekološkega stanja v skladu z vodno direktivo.
• Mikrobiološke analize.
• Prvi skupni monitoring mikroplastike v porečju Donave z enotno metodologijo.
• Enotni sistem kodiranja vzorcev in zbiranja rezultatov analiz v enotni podatkovni bazi.
• Pripravo poročil, objav.

Slovenija bo v skupni raziskavi reke Donave podrobneje spoznala nove trende na področju inovativnih metagenomskih pristopov ocenjevanja ekološkega stanja in nove metodologije za spremljanje kemijskih snovi, njihove uporabne vrednosti in možnosti uporabe v nacionalnem spremljanju stanja voda.

Sodelovanje Slovenije je pomembno tudi z vidika vzpostavitve dolgoročnega sodelovanja med strokovnjaki, inštitucijami in državami porečja Donave zaradi izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks na področju ocenjevanja stanja voda. Slovenija se v skupno raziskavo vključuje prvič s preiskavami kemijskih parametrov in bioloških elementov kakovosti na merilnem mestu Sava Jesenice na Dolenjskem.

icpdr

5. oktober 2018

Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda v Evropi in Sloveniji

Cilj Vodne direktive je varovanje vodnega okolja in, kjer je potrebno, izboljšanje kakovosti voda. Da bi dosegla ta cilja z vidika kemijskega stanja, je Evropska unija za države članice postavila enotne kriterije ocenjevanja kemijskega stanja površinskih voda. Določila je tudi seznam t. i. prednostnih nevarnih snovi. Zanje so bile določene tudi enotne mejne vrednosti oz. okoljski standardi. Le-ti so praviloma precej strožji kot mejne vrednosti za pitno vodo in varno hrano, saj so postavljeni tako, da ne ščitijo le človeka, pač pa celoten ekosistem.

V Evropi je tretjina površinskih voda v dobrem ekološkem stanju, Slovenija pa je s skoraj 60 % visoko
nad evropskim povprečjem. Za doseganje ciljev Vodne direktive z vidika ekološkega stanja pa bodo
potrebni ukrepi in prilagoditve človekovih dejavnosti, ki bodo omogočale povrnitev in ohranitev
ključnih vodnih združb in procesov. Pri tem lahko Slovenija izkoristi svoje naravne danosti in dobro
ohranjeno okolje.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO