English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

13. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – DARS d. d.

Razširitev avtocestnega odseka Koseze – Kozarje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede razširitve avtocestnega odseka Koseze – Kozarje v šestpasovnico nosilcu nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Nameravan poseg obsega razširitev 4-pasovne avtoceste v 6-pasovno avtocesto na odseku Koseze – Kozarje. Poleg razširitve v 6-pasovnico je načrtovana ureditev treh nadvozov, treh podvozov, dveh mostov čez potoka Glinščico in Gradaščico ter gradnja bencinskega servisa Brdo. Dolžina ureditve nameravanega posega je 2.670 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2019 do 15. 3. 2019 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 306), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 2. 2019 do 20. 3. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. februar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o.

Širitev deponije

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede širitve deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina za nosilca nameravanega posega Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Komunala posega namerava izvesti širitev odlagališča in razširitev nabora vrst odpadkov za odlaganje na odlagališču. Širitev odlagališča je predvidena znotraj območja ograje obstoječega tako, da se nadkrije območje odlagalnega polja I. faze. Območje II. faze se dviga od skrajne berme na južnem delu območja do končne kote 453 m n.m. Zaključi se z brežino naklona 1:2 z vmesnimi 4 m bermami do stika z zaključeno I. fazo na koti 435 m n.m. Predvidena površina končnega stanja deponijskega telesa znaša 26.280 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 2. 2019 do 13. 3. 2019 na sedežu Upravne enote Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

30. januar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ADRIA MOBIL, d. o. o.

Širitev proizvodne hale

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede širitve proizvodne hale v okviru obstoječega kompleksa za nosilca nameravanega posega ADRIO MOBIL, d. o. o. Novo mesto, Straška cesta 50, 8000 Novo mesto.

Gre za širitev obstoječega tovarniškega kompleksa zaradi optimiziranja proizvodne in spremljajoče dejavnosti. Bruto tlorisna površina tovarniškega kompleksa bo po širitvi znašala približno 51.503 m2. Gradnja bo potekala v štirih fazah. Velikost največje površine gradbišča bo 1,09 ha, medtem ko bo skupna velikost vseh štirih faz 3,35 ha.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 1. 2019 do 1. 3. 2019 na Upravne enote Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto (1. nadstropje, soba 37), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 31. 1. 2019 do 6. 3. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

24. januar 2019

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Friško, podjetje za pridelavo zelenjave d.o.o.

Rastlinjak za gojenje paradižnika

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za rastlinjak za gojenje paradižnika za nosilca nameravanega posega Friško, podjetje za pridelavo zelenjave d. o. o., Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.

Podjetje namerava postaviti rastlinjak za gojenje paradižnika s pomožnimi prostori in laguno za zbiranje padavinske vode za zalivanje rastlin. Bruto tlorisna površina stavbe bo znašala 23.160 m2, površina lagune pa 2.515 m2. V okviru načrtovane gradnje je predvidena tudi izgradnja protipoplavnega nasipa v dolžini 510 m.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25. 1. 2019 do 25. 2. 2019 na sedežu Upravne enote Lendava, Oddelka za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, soba 34, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25. 1. 2019 do 28. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

18. januar 2019

Javno naznanilo – javna razgrnitev – Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava.

Javna razgrnitev bo potekala od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije Republike Slovenije za okolje.

Javna obravnava pa bo 29. januarja 2019 s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

Agencija Republike Slovenije za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Javnost ima od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019 pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
– po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za plinovod Pince - Lendava«.

V postopku bodo upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, ki ju predvideva postopek.

ARSO vabi osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 1. 2019 do 25. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze. Zahteve za vstop v postopek se lahko posredujejo v pisni obliki na Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si.

60 dni po zaključku javne obravnave bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na svoji spletni in posredovalo Občini Lendava stališči obeh ministrstev glede pripomb in predlogov javnosti.

Pripete datoteke

19. december 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Plinovodi d. o. o.

Prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina – Šempeter pri Gorici za podjetje Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
- Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina,
- Upravne enote Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica,
- Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
- Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
- Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,
- Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici,
- Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
- ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 20. 12. 2018 do 18. 1. 2019 na sedežu Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina, Oddelka za okolje in prostor (sejna soba I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Vpogled je od 20. 12. 2018 do 18. 1. 2019 je zagotovljen tudi na sedežu Upravne enote Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor (soba 5, I. nadstropje, levo), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 20. 12. 2018 do 23. 1. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

6. december 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – PET PAK d. o. o.

Proizvodno skladiščni objekt v Postojni

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za proizvodno-skladiščni objekt v Postojni za podjetje PET PAK d. o. o., Vilharjeva cesta 40, 6250 Ilirska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna in Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 7. 12. 2018 do 7. 1. 2019 na sedežu Upravne enote Postojna, Oddelka za okolje in prostor, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 12. 2018 do 10. 1. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

29. november 2018

Javno naznanilo – TAB tovarna akumulatorskih baterij d. d.

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obrat, ki se nahaja na lokaciji z naslovom Žerjav 81, 2393 Črna na Koroškem.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem in Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 29. 11. 2018 do 29. 12. 2018 v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem v sprejemni pisarni, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si. Drugače prejetih mnenj ARSO ne bo upošteval.

Pripete datoteke

22. november 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – JUDEŽ d.o.o.

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov (po postopku R5 v kombinaciji s postopkoma R12 in R13) nosilcu nameravanega posega JUDEŽ d. o. o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto in Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 11. 2018 do 21. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, na Oddelku za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 11. 2018 do 27. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

21. november 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – BEKRA NEPREMIČNINE d. o. o.

Rušenje objektov in gradnja novega logističnega centra

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za rušenje obstoječih objektov in gradnje novega logističnega centra v Grosupljem podjetju BEKRA NEPREMIČNINE d. o. o., Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, in Občine Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 11. 2018 do 21. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, Taborska cesta 1 (1. nadstropje, soba 104), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 11. 2018 do 26. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

20. november 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ISKRA MEHANIZMI, d. o. o.

Proizvodno-skladiščni in poslovni objekt

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za proizvodno-skladiščni in poslovni objekt. Nosilec nameravanega posega je podjetje ISKRA MEHANIZMI d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 20. 11. 2018 do 19. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (2. nadstropje, soba 171), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 20. 11. 2018 do 24. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. november 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ISKRA ISD - GALVANIKA površinska zaščita d. o. o.

Galvanska linija za obdelavo kovin

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede okoljevarstvenega soglasja za galvansko linijo za obdelavo kovin. Nosilec nameravanega posega je podjetje ISKRA ISD - GALVANIKA površinska zaščita d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 11. 2018 do 7. 12. 2018 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (2. nadstropje, soba 170), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 8. 11. 2018 do 12. 12. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

8. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ocean Orchids d. o. o.

Logistični center in razširitev proizvodnje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z logističnim centrom in razširitvijo obstoječe proizvodnje. Nosilec nameravanega posega je podjetje Ocean Orchids d.o.o., Dobrovnik 115E, 9223 Dobrovnik.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 9. 10. 2018 do 7. 11. 2018 na sedežu Upravne enote Lendava, Oddelka za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 9. 10. 2018 do 12. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

V obravnavanem primeru načrtuje podjetje Ocean Orchids izgradnjo objektov logističnega centra, razširitev obstoječega rastlinjaka, izgradnjo nove transformatorske postaje, izgradnjo dveh novih lagun za zbiranje deževnice za zalivanje in komunalno ter zunanjo ureditev ob novo načrtovanih objektih. Gre za razširitev obstoječega rastlinjaka, ki sama po sebi presega prag za obvezno presojo vplivov na okolje, saj bo bruto tlorisna površina novo načrtovanih stavb znašala 49.486,90 m², površina gradbišča v vseh treh fazah gradnje za stavbe in dve novi lagune za zbiranje deževnice pa bo znašala skupaj 9,2 ha. Gradnja je predvidena v Občini Dobrovnik, v kmetijsko-poslovni coni južno od naselja Dobrovnik. Z načrtovano razširitvijo se predvideva 100% povečanje obstoječe pridelave orhidej, z izgradnjo logističnega centra pa se bo proizvodnja razširila še na nekatere vrste okrasnih zelenih rastlin v lončkih.

Pripete datoteke

3. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – GUJS d. o. o.

Gradnja poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Komendi

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Komendi. Nosilec nameravanega posega je podjetje GUJS d.o.o., Rožančeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Šentvid.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kamnik, Oddelka za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, in Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 4. 10. 2018 do 2. 11. 2018 na sedežu Upravne enote Kamnik, Oddelek za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, (2. nadstropje, soba 57), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 4. 10. 2018 do 7. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. oktober 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Direkcija RS za vode

Zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z ureditvijo vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec. Nosilka nameravanega posega je Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:
Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič – Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, Upravne enote Ljubljana, Izpostave Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, ter
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana in
na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 3. 10. 2018 do 2. 11. 2018 na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, v 3. nadstropju, soba 314, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 3. 10. 2018 do 6. 11. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.Pripete datoteke

25. september 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ITOS d. o. o.

Predelava odpadne nenevarne plastične embalaže

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z predelavo odpadne nenevarne plastične embalaže po postopku R12 / R13 v Obrtno industrijski coni Hrpelje podjetja ITOS d. o. o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 40, 6240 Kozina.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 9. 2018 do 25. 10. 2018 na Upravni enoti Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 9. 2018 do 30. 10. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO