English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > eGAFOR
O agenciji

eGAFOR Financira

Projekt "Elektronska napoved za splošno letalstvo" - eGAFOR

(Electronic General Aviation FORecast)

Posamezne države Evrope operativno pripravljajo napoved za izvajanje letalskih operacij na nižjih nivojih letenja. Za letenje po tako imenovanih vizualnih pravilih letenja, napovedujejo vremenske razmere na zračnih poteh, ki na obmejnih območjih segajo tudi na področje sosednjih držav. Meteorološki produkti (MET) na tem področju so pomanjkljivo definirani v mednarodnih standardih in predpisih, kar posledično pomeni, da MET podpora za izvajanje letalskih operacij na nižjih nivojih letenja v Evropi ni poenotena. Med državami tako niso usklajene posamezne zračne poti in se za isto področje pripravljajo različni produkti, z upoštevanjem različnih kriterijev, ki so tako časovno kot vsebinsko neusklajeni. Letenja preko mejnih območjih držav je veliko, obseg se še veča, neusklajeni produkti pa nižajo stopnjo varnosti.

Namen projekta je pripraviti strokovne in tehnične podlage ter razviti tehnološke rešitve za sinhronizirano in vsebinsko usklajen produkt, in sicer za srednjo in vzhodno Evropo. Ta bo nudil meteorološko podporo izvajanju letenja na nižjih nivojih, z namenom povečanja stopnje varnosti letenja, zmanjševanja stroškov priprave produkta in boljšega medsebojnega sodelovanja meteoroloških služb. Končni produkt bo čezmejno usklajen, s tem pa bo vsebina informacije konsistentna tudi na mejnem območju.

Objektni cilj projekta je delujoč spletni portal (One Stop Shop), kjer bodo uporabniki dobili harmonizirane in združene MET produkte za podporo letenju na nižjih nivojih.

Projekt eGAFOR se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) na vseevropskem prometnem omrežju v programskem obdobju 2014 – 2020 preko programa na področju transporta (TEN-T). Projekt delno financira Evropska komisija s pomočjo IPE. Celotna vrednost projekta je 1.949.000 EUR, delež partnerja ARSO znaša 118.000 EUR, sofinanciranje je zagotovljeno s strani Evropske Unije v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

Projekt se je začel izvajati 3. 7. 2017 in bo trajal do 31. 12. 2020. V projektu sodeluje osem partnerjev (7 meteoroloških služb in en industrijski partner) iz sedmih držav (Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske, Romunije in Slovaške). Vodilni partner je Croatia Control Ltd s Hrvaške.

V sklopu projekta potekajo aktivnosti v okviru definiranja omrežja zračnih poti med državami in definiranju meteoroloških elementov, ki bodo vključeni v napovedi eGAFOR.

V prvem obdobju poročanja (do 31. 12. 2018) so potekala partnerska usklajevanja za definicijo pojma zračne poti, njene referenčne višine ter omrežja zračnih poti. Opredelili smo tudi meteorološke elemente, ki bodo napovedani v eGAFOR, določili merila za njihovo napovedovanje in oblikovali vsebino napovedi. V drugem obdobju poročanja (do 31.12.2019) smo definirali časovni protokol izdajanja eGAFOR napovedi, tehnične zahteve za spletni vmesnik in obliko za končne uporabnike produkta eGAFOR. Sproti smo spremljali razvoj prototipa eGAFOR, ki ga razvija naš industrijski partner IBL ter pripravili priročnik z enotnimi kriteriji napovedovanja za letalske meteorologe prognostike. Trenutno potekajo testiranja prototipa eGAFOR, priprava usposabljanj za prognostike in uporabnike s področja uporabe sistema eGAFOR ter aktivnosti na temo vključitve sistema v operativne procese na letališčih po končanem projektu.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju:
Boris Žorž, vodja projekta: boris.zorz[at]gov.si; tel.: 04 280 45 00,
Andrej Hrabar, andrej.hrabar[at]gov.si; tel.: 01 478 40 01,
Sašo Slabajna: namestnik vodje projekta, saso.slabajna[at]gov.si; tel.: 01 478 45 35.

Instrument za povezovanje Evrope (CEF)
IPE na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo
Spletna stran projekta eGAFOR

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO