English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > VISFRIM
O agenciji

Visfrim

Projekt »Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih« - VISFRIM

(VISFRIM – Gestione del rischio idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

Vipava / Vipacco and other Transboundary River Basins Flood Risk Management)

Projekt VISFRIM se izvaja v okviru programa Interreg Italija – Slovenija 2014-2020. Sodi v prednostno os »Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju ravnanja z odpadki, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi, oziroma za zmanjšanje onesnaževanja zraka«.

V zadnjih desetletjih se je kot posledica različnih dejavnikov na svetu povečalo število obsežnejših poplav, kar je privedlo do večje gospodarske, družbene in okoljske škode. To nakazuje potrebo po učinkovitejših protipoplavnih ukrepih, še posebej na čezmejnih porečjih med Slovenijo in Italijo.

Projekt VISFRIM bo pripomogel k povečanju učinkovitosti upravljanja s poplavno ogroženostjo na čezmejnih porečjih Soče, Vipave ter Lemene v Italiji. Na podlagi razvoja metodologij in razvoja modernih orodij se bodo lahko obstoječi načrti poplavne ogroženosti posodobili. To bomo dosegli z izboljšanim sodelovanjem med vsemi ustanovami v obravnavanih porečjih na obeh straneh meje, ki so na različnih ravneh vključene v upravljanje poplavnih tveganj. S pomočjo inovativnih testnih orodij za dvosmerno komunikacijo se bo v prizadevanja za čim večjo poplavno varnost vključilo tudi javnost. Prav z delitvijo informacij bomo vzpostavljali »zeleno informacijsko infrastrukturo«, ki bo ciljno omogočala utemeljeno vlaganje v ukrepe zmanjševanja dejavnikov tveganja za ljudi, premoženje in okolje in večjo dolgoročno odpornost proti poplavam.

Projekt bo trajal tri leta, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

Vrednost celotnega projekta VISFRIM je 2.940.441 EUR. Od tega zneska je 85 % sredstev zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, preostalih 15 % pa s strani Republike Slovenije. Vrednost skupnega deleža ARSO je 196.400 EUR.

Vodilni partner projekta je Urad za vodno območje vzhodnih Alp (Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - AAWA) iz Benetk v Italiji. Na slovenski strani sodelujejo še Direkcija RS za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, občine Vipava, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Postojna. Na italijanski strani pa sodelujejo regiji Dežela Veneto – Direkcija za varovanje tal (Regione del Veneto), Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajna (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) ter Metropolitansko mesto Benetke (Citta metropolitana di Venezia).

Kontaktni osebi za več informacij o projektu:
mag. Nejc Pogačnik, vodja projekta: nejc.pogacnik[at]gov.si; tel.: 01 478 45 55,
Ingrid Arh, zaposlena na projektu: ingrid.arh[at]gov.si; tel.: 01 478 40 34.

Program sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija
Spletna stran projekta

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO