English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > Sinica
O agenciji

Sinica logo Sinica Kohezijski logo

Projekt »Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje«

Slovenija se sooča s čezmerno onesnaženostjo zraka. V evropskem merilu sodi med države z bolj onesnaženim zrakom. Agencija RS za okolje je zato pripravila projekt za celovito spremljanja stanja onesnaženosti zraka, kar bo omogočalo pripravo strokovnih podlag odločevalcem za načrtovanje in spremljanje izvajanja politik in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Projekt »Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje« bo omogočil tudi boljše informiranje prebivalstva o kakovosti zraka in vzrokih za onesnaženost. Neposredni cilj projekta je posodobitev in nadgradnja sistema za spremljanje kakovosti zraka.

V zadnjem obdobju so namreč zaskrbljujoče povišane ravni delcev v zraku, ki so posledica množične uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah za ogrevanje gospodinjstev ter intenzivnega tranzitnega in lokalnega cestnega motornega prometa. Poleg tega lahko zaradi pogostih in izrazitih temperaturnih obratov in slabe prevetrenosti večine ozemlja Slovenije tudi manjša količina izpustov povzroči čezmerno onesnaženost zraka.

Agencija RS za okolje je pristojna za spremljanje kakovosti zraka v Republiki Sloveniji. Obstoječ sistem za spremljanje kakovosti zraka je zastarel, saj je njegova oprema iztrošena in potrebna posodobitve, pa tudi nadgradnje. Od zadnje večje posodobitve sistema leta 2002 se je spremenil tudi profil virov onesnaževanja zraka, zaradi učinkov na zdravje pa je bistveno večja pozornost namenjena ravnem delcev v zraku. Projekt Sinica bo omogočil vzpostavitev ustrezne infrastrukture in pridobitev znanja za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka in spremljanje učinkov njihovega izvajanja, kot to zahteva Direktiva o kakovosti zunanjega zraka.

Investicijski projekt Sinica se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 - 2020, kjer sodi v prednostno os »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in prednostno naložbo »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Z izvedbo projekta se bo dosegel specifični cilj »Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju.«

Rezultati projekta bodo:

 • Izdelana podrobna, krajevno in časovno razpršena evidenca izpustov ter dva scenarija izpustov.
 • Posodobljena in nadgrajena mreža meritev kakovosti zraka in disperzijskih karakteristik atmosfere.
 • Posodobljen umerjevalni in kemijsko analitski laboratorij.
 • Posodobljen analitsko – informacijski sistem.
 • Posodobljen računski center in informacijska infrastruktura.
 • Vpeljava novih in nadgrajenih orodij za disperzijsko in receptorsko modeliranje kakovosti zraka.

Projekt se je začel izvajati spomladi 2016 in bo trajal do spomladi 2021. Odločitev o podpori je bila s strani organa upravljanja (SVRK) podpisana 29. 9. 2016, sporazum o izvajanju operacije pa je bil s strani posredniškega organa (MOP) podpisan dne 15. 2. 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt je vreden 6,33 milijonov evrov, v višini 85 % upravičenih stroškov pa ga sofinancira Evropska Unija.

V sklopu projekta se je do sedaj preko izvedenih javnih naročil opravil nakup (prikaz v spodnji slikovni dokumentaciji):

 • merilnikov – vzorčevalnikov delcev PM in sicer 5 nizko volumenskih vzorčevalnikov ter 2 visoko volumenska vzorčevalnika za gravimetrično določitev koncentracije delcev PM10 in PM2.5 v zraku;
 • računskih vozlišč ter visoko zmogljive enote za masovno hranjenje podatkov, kot ustrezen računski vir pri izvajanju modelskih izračunov, ki izhajajo iz projekta Sinica;
 • potrebne licenčne programske in strojne opreme;
 • specialnega transportnega vozila za montažo in prevoz merilnih postaj z nizkimi emisijami;
 • dela merilne opreme za spremljanje kakovosti zunanjega zraka ter
 • dela laboratorijske opreme.

Potekajo tudi že aktivnosti v okviru:

 • izdelave emisijske evidence in scenarijev izpustov;
 • določanja reprezentativnosti postaj na stalnih merilnih mestih in začetnega obratovanja merilne mreže;
 • inženiringa, projektiranja in nadzora izvedbe merilnih mest;
 • izdelave tipskih merilnih postaj;
 • izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta za merjenje kakovosti zraka;
 • nakupa preostale merilne opreme za spremljanje kakovosti zunanjega zraka;
 • nakupa preostale laboratorijske opreme;
 • razvoja in implementacije podatkovnega modela, kontrol izmerjenih podatkov ter programskih orodij;
 • implementacije in validacije modela vetra in disperzije v urbani skali ter
 • aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter ostale podporne aktivnosti.

Spletna stran Evropske kohezijske politike 2014-2020

Kontaktni osebi za več informacij o projektu sta:
mag. Gregor Sluga, vodja projekta: gregor.sluga[at]gov.si; tel.: 01 478 44 76
Mateja Golob, projektna pisarna: mateja.golob1[at]gov.si; tel: 01 478 44 58.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO