English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > HarmoNIA
O agenciji

HarmoNIA

Projekt "Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju" - HarmoNIA

(Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas)

Projekt »Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju« (HarmoNIA) se izvaja v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko – Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020.

Analize onesnaževal v morju v posameznih državah, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju, potekajo z različnimi razpoložljivimi analitskimi tehnikami in različnimi protokoli ter tako ne omogočajo zanesljive primerjave stanja morskega okolja na območju regije, kot to zahteva Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD). V bodoče bodo morale države članice usklajeno pristopiti k zbiranju, združevanju in analiziranju podatkov o stanju morja, kar bo omogočil projekt HarmoNIA, v katerega so vključene države, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju. Vloga ARSO bo predvsem v zagotavljanju podatkov o vsebnosti onesnaževal v slovenskem morju, primerjavi analitskih metod med državami in primerjavi metodologij ocenjevanja kemijskega in ekološkega stanja morja. Rezultati in izmenjava znanj bodo v pomoč pri dokončni vzpostavitvi monitoringa, kot ga zahteva MSFD in pri določitvi kriterijev za dobro stanje morskega okolja, kar se tiče onesnaževal, vezano na deskriptor 8 MSFD.

Namen projekta HarmoNIA je vzpostavitev upravljanja in zagotovitev dostopnosti do razdrobljenih podatkov o onesnaženosti morja na območju jadransko-jonske regije, ki so podlaga za reševanje ranljivosti morskega okolja in varovanja ekosistemskih storitev. Glavna namenska cilja projekta sta dva, in sicer:

  • Mednacionalna uskladitev protokolov za izvajanje MSFD in UNEP/MAP: izmenjava informacij, povezovanje in harmonizacija monitoringa in ocenjevanja stanja morja glede na vsebnost kemijskih onesnaževal med državami v jadransko – jonski regiji. To so zahteve, ki jih državam članicam narekuje Direktiva o strategiji morij, zato bodo rezultati projekta vsem državam v veliko pomoč pri implementaciji MSFD in UNEP/MAP in sicer za vsebine, ki se nanašajo na deskriptor 8 – koncentracije onesnaževal v morskem okolju. Zaradi čezmejne narave morskega okolja moramo namreč države članice sodelovati, saj je le tako možno vzpostaviti učinkovite ukrepe za zaščito in trajnostni razvoj morskega okolja.
  • Regionalna vzpostavitev infrastrukture za upravljanje podatkov o onesnaženosti Jadranskega in Jonskega morja, vključno z izdelavo orodja za vizualizacijo podatkov.

Projekt se je začel 1. 2. 2018 in bo trajal do 30. 11. 2019. Projekt se je podaljšal za 7 mesecev, torej do 30. 6. 2020. Celotna vrednost projekta je 1.290 978,60 EUR, delež ARSO znaša 46.350 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Instrumenta za predpristopno pomoč 2014-2020) v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

V projektu sodeluje 10 partnerjev, in sicer raziskovalne inštitucije, regionalni organi in za monitoring pristojne inštitucije iz Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Italije, Albanije in Grčije. Vodilni partner projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) iz Trsta. V projektu sodelujejo tudi štirje pridruženi partnerji.

Oktagon zgibanka projekta HarmoNIA
HarmoNIA Podatkovna baza
(prikaz dostopa)
HarmoNIA GeoPortal
(prikaz dostopa)

Kontaktni osebi za več informacij o projektu:
mag. Mojca Dobnikar Tehovnik, vodja projekta: Mojca.Dobnikar-Tehovnik[at]gov.si; tel: 01 478 41 83,
mag. Mateja Poje, namestnica vodje projekta: Mateja.Poje[at]gov.si; tel: 01 478 41 48.

Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG ADRION
Spletna stran projekta HarmoNIA
Facebook stran projekta HarmoNIA
Twitter stran projekta HarmoNIA
Predstavitveni film projekta HarmoNIA
HarmoNIA povezuje znanstvenike in deležnike
Rezultati HarmoNIA vprašalnikov
European Research Nights 2019

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ADRION ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO