English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > GREVISLIN
O agenciji

Grevislin

Projekt »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« - GREVISLIN

(GREVISLIN - Infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi

Green infrastructure, conservation and improvement of the status endangered species and habitat types along rivers)

Projekt »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« - GREVISLIN se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020, prednostna os 3 – Prednostna naložba 6d - NATURA 2000 IN ZELENE INFRASTRUKTURE.

Ekosistemi, naravni viri in biotska raznolikost predstavljajo ključno dimenzijo kakovosti življenja in privlačnosti čezmejnega območja in s tem pomembno gonilo trajnostnega gospodarskega razvoja. Pri njihovem koriščenju prihaja do močnih pritiskov zaradi procesov urbanizacije in drugih človeških dejavnosti. Izkušnje kažejo, da je mogoče z ustreznim, ekosistemsko usmerjenim upravljanjem, prispevati k doseganju številnih koristi za okolje: od ohranjanja biotske raznovrstnosti do blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, zaščite skupnih vodnih virov in doseganja ali ohranjanja dobrega stanja voda.

Izraz zelena infrastruktura se vse pogosteje pojavlja v vodarskih vsebinah in pomeni medsebojno povezano omrežje vodotokov, mokrišč, gozdov, naravnih habitatov in ostalih naravno ohranjenih (McDonald in sod., 2005) ali polnaravnih območij, kar zagotavlja ekosistemske storitve, na katerih temeljita blaginja ljudi in kakovost življenja (EEA, 2019).

Namen projekta GREVISLIN je razvijati trajnostno in kohezivno čezmejno območje med Slovenijo in Italijo z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, pri čemer se krepi celostno upravljanje ekosistemov in izvajajo ukrepi, ki omogočajo trajnostni razvoj. Pomembna je tudi krepitev ozaveščenosti deležnikov, ciljnih skupin in lokalne skupnosti o temi in rešitvah, ki so predmet projekta.

Projekta GREVISLIN in VISFRIM, v katerega je ARSO tudi vključen, sta strateška projekta namenjena krepitvi učinkovitega upravljanja voda in razvoja zelene infrastrukture na čezmejnih porečjih med Slovenijo in Italijo.

Glavni cilj projekta GREVISLIN bo realiziran preko sledečih aktivnosti:

  • Izdelan bo čezmejni dolgoročni razvojni načrt zelene infrastrukture z namenom izboljšanja upravljanja povodij Soče (predvsem reke Soče in Vipave) in Livenze s poudarkom na celovitem pristopu k upravljanju zemljišč in skrbnem strateškem prostorskem načrtovanju na obravnavanem čezmejnem območju.
  • Vzpostavljeno bo usklajeno čezmejno spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na območjih skupnega interesa povodja Soče (predvsem reke Soče in Vipave).
  • Organiziranih bo več srečanj s ciljem informiranja in ozaveščanja deležnikov in ostalih ciljnih skupin o pomenu ohranjanja oz. izboljševanja kakovosti voda, stanja ohranjenosti habitatov in vrst na območjih Natura 2000 s poudarkom na tistih deležnikih, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na uresničevanje načel in ciljev celovitega upravljanja voda.
  • Izvedeni bodo pilotni ukrepi zelene infrastrukture z namenom okrepitve ekosistemskih storitev. Tako bodo na primer v sklopu projekta urejene razlivne površine ob reki Vipavi in Pivki, ki bodo v primeru Vipave služile tudi kot obramba pred poplavami. Pri tem bo dan velik poudarek na ozaveščanju javnosti o trajnostni rabi naravnih virov in urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Za zagotovitev kontinuitete toka in prehodnost za vodne organizme na reki Soči, bo prilagojena obstoječa zajezitev v Zagraju (Sagrado). Za širšo javnost bodo izvedene tudi tematske poti na območjih Natura 2000.

Agencija RS za okolje bo sodelovala predvsem pri drugi aktivnosti. V sklopu te aktivnosti bo ARSO vzpostavil dolgoročno sodelovanje z italijansko deželno agencijo za zaščito okolja - ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), z namenom vzpostavitve in izvajanja usklajenega celostnega bilateralnega meddržavnega spremljanja in vrednotenja ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda na območjih skupnega interesa povodja Soče (predvsem reke Soče in Vipave). To je potrebno za usklajeno celostno upravljanje voda skupnega interesa, pri čemer je eden izmed glavnih ciljev upravljanja voda doseganje dobrega stanja voda. Po drugi strani je usklajena ocena stanja mejnih vodotokov nujno potrebna tudi za izvajanje protipoplavnih ukrepov.

Projekt traja tri leta, od 15. novembra 2018 do 14. novembra 2021. Celotna vrednost projekta GREVISLIN je 2.940.032,53 EUR, delež ARSO znaša 179.100 EUR, od tega je lastni prispevek 26.865 EUR (15 %) in prispevek EU 152.235 EUR. V projektu sodeluje 15 ustanov iz Slovenije in Italije med katerimi so deželni organi, občine, deželna in nacionalna okoljska agencija, raziskovalna organizacija kot tudi lokalna združenja. Vodilni partner projekta je RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija Nova Gorica.

Kontaktni osebi za več informacij o projektu:
mag. Elizabeta Gabrijelčič, vodja projekta: Elizabeta.Gabrijelcic[at]gov.si; tel.: 01 478 72 75,
Melita Velikonja, namestnica vodje projekta: Melita.Velikonja[at]gov.si; tel: 01 478 40 32.

Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija
Spletna stran projekta GREVISLIN
Facebook stran projekta GREVISLIN
Twitter stran projekta GREVISLIN
GREVISLIN Newsletter: (aktivnosti ARSO so opisane v Newsletter 3)

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO