English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > FRISCO1
O agenciji

Frisco Interreg

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« - FRISCO1

(Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 - Non Structural Measures)

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) se je izvedel v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in je sodil v prednostno os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih«. Vzdolž slovensko-hrvaške meje predstavljajo poplave nevarnost s čezmejnimi učinki in narekujejo celovito ukrepanje. V okviru programov teritorialnega sodelovanja se je tako ponudila priložnost za skupno reševanje poplavne problematike. Bil je prvi odobren strateški projekt v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020 (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška). Začel se je 11. 4. 2016, predviden zaključek pa je bil 10. 4. 2019. Sofinanciranje je bilo zagotovljeno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85 % in s strani Republike Slovenije v deležu 15%. Prvotna vrednost celotnega projekta je bila 4,07 milijonov EUR, delež ARSO pa je znašal 510.000 EUR. Dne 28. 3. 2019 je Skupni sekretariat Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška odobril podaljšanje projekta FRISCO1 za štiri mesece, in sicer do 10. 8. 2019, ker se je z vidika vseh projektnih partnerjev pojavila potreba po podaljšanju zaključnih aktivnosti. Spremenjena je bila tudi celotna vrednost projekta, ki se je znižala na 3.78 milijona EUR, kot tudi delež projektnega partnerja ARSO, ki se je znižal na 485.000 EUR.

V projektu je sodelovalo osem (nacionalnih državnih in javnih institucij) partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: vodilni partner Hrvatske vode, nacionalni vodilni partner za Slovenijo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inštitut za hidravlične raziskave, Državni hidrometeorološki zavod in Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Glavna namenska cilja projekta sta bila:

  • zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave ter Mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejno usklajenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti ter
  • priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki se bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih.

Projekt FRISCO1 je zaznamovala celovitost v prostorskem smislu (zajeta so bila vsa porečja vzdolž slovensko-hrvaške meje) in v smislu nabora ukrepov (zajeti so bili vsi glavni negradbeni ukrepi s področij pripravljenosti, preprečevanja in odziva na poplave).

Agencija RS za okolje je sodelovala pri številnih aktivnostih, ki so prispevale h glavnim ciljem projekta, kot na primer: izdelava čezmejno usklajene študije poplavne ogroženosti s podrobnim opisom trenutnega stanja in alternativnimi rešitvami ter opredelitvijo in utemeljitvijo optimalnih ukrepov; bilateralno usklajene karte poplavne ogroženosti za različne poplavne scenarije. Za naslednje projektne aktivnosti pa je bila odgovorni partner:

  • zbiranje, upravljanje in izmenjava podatkov, ki se nanašajo na poplavno ogroženost (npr. rečni profili, meteorološki in hidrološki podatki, prostorski podatki, topografija) na čezmejnih porečjih Sotle, Mure in Dragonje ter
  • izdelava oziroma nadgradnja hidroloških in hidravličnih modelov, ki so del obstoječih hidroloških prognostičnih sistemov v Sloveniji in na Hrvaškem, za čezmejna porečja Drave, Mure in Dragonje.

Agencija RS za okolje je z dokončanjem projekta dosegla naslednje rezultate:

  • posodobljen hidrološki prognostični sistem Lijak, ki vsebuje nadgrajene modelske komponente čezmejnih porečij in omogoča napoved pretokov rek za 6 dni v naprej,
  • spletna aplikacija hfsvis za grafično predstavitev vhodnih podatkov in rezultatov simulacij hidrološkega prognostičnega sistema na čezmejnih porečjih,
  • vzpostavljena storitev dostopa do spletne aplikacije hfsvis za strokovne službe s področja hidrološkega napovedovanja in upravljanja z vodami v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

Kontaktni osebi za več informacij o izvedbi projekta:
dr. Sašo Petan, vodja projekta: saso.petan [at]gov.si; tel.: 01 478 41 86,
dr. Heda Kočevar, vodja službe za razvojne projekte: heda.kocevar[at]gov.si; tel: 01 478 44 96.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO